ЛМ  

ЛИТЕРАТУРНА МИСЪЛ

Брой 2, 2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 


 

 

В огледалото на Западна Европа

Гергана Георгиева

 

(резюме)

 

Съчинението на Щ. Лаунер "Характерът на славянството" (1847) е оригинален опит за осмисляне на европейската история. Ерудираният автор изгражда хипотезата за славянската раздробеност и за славянството като огледален образ на Западна Европа. Тя се конфронтира с широко популярната през Славянското възраждане идея за славянската взаимност.. Съзнателно подбраните и утвърдени в европейската история славянски общности: 1 хървати, 2 поляци, 3 руснаци и 4 чехи, обединени с моравци, словаци и силезийци, са разгледани като наследник и приемник на западния "квартет": 1 италианци, 2 французи, 3 англичани и 4 немци. Лаунер прави паралели между политически принцип и конфесия на избраните западноевропейска и славянска четворки, в които е видимо формирането на националните стереотипи, актуални за средата на ХІХ в. Трактатът е част от дебатите от средата на ХІХ в. за книжовна езикова норма на словашката общност, който отрича опита за кодификация на Л. Щур и разгръща унгарофилските пристрастия на автора.

Визията на Лаунер отрича опозицията Западна - Източна (славянска) Европа, предлага взаимно стимулиране на европейските народи и "еманципация" на славянските нации в различни области на държавното и културно функциониране, чрез следване постиженията на западноевропейците. Европейският модел на Лаунер е основан на задълбочена, но изпъстрена със софистични аргументи, рефлексия над културното многообразие сред славяните, свързано с различията в историческата им съдба. Той несъмнено е зареден с политологичен, културологичен, литературоведски и антропологичен потенциал, но остава ретрограден, задържащ пътя на словашкото самосъзнание текст.

 

Българската виртуална бублиотека

© Институт за литература при БАН

ISSN 0324-0495