ЛМ  

ЛИТЕРАТУРНА МИСЪЛ

Брой 2, 2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 


 

 

Сто и петдесет години славистика във Виенския университет

Лиляна Минкова

 

(резюме)

 

Със симпозиума "Виена и славянските езици и литератури", който се състоя в австрийската столица от 1 до 3 октомври 1999 г., бе отбелязана 150-годишнината от създаването на катедрата по славистика при Виенския университет. Естествено бе на този юбилей най-широко място да бъде отделено на Виенската славистична школа. Естествено бе също много от темите да са свързани с езиковото и литературно развитие в славянските страни, които до 1918 г. са били в пределите на Австро-Унгария. Новото идваше не от тематиката, а от съвременната методология при анализа на проблемите. Участието на учени от Източна Европа внесе и теми, за които добреди няколко години им е било невъзможно да пишат. Симпозиумът показа убедително, че австрийската хуманитарситика продължава да изгражда и днес, и то много активно, духовни мостове между Изтока и Запада.

 

 

Българската виртуална бублиотека

© Институт за литература при БАН

ISSN 0324-0495