Литературен форум  

Брой 17 (440), 19.12. - 25.12.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 

Сдружна песен

 

На 9 декември Сдружение на български писатели проведе събрание, на което прие седем нови членове:

Енчо Мутафов, Светослав Лучников, Юрий Юнишев, Веселина Цанкова, Керана Ангелова, Георги Тодоров и Борис Арнаудов.

Беше избрана и 5-членна Комисия по избора на нови членове.

Събранието гласува и Правилник за създаване и асоцииране на клубове и дружества към Сдружение на български писатели. Ето неговите по-важни положения:

  • Клубовете и дружествата към Сдружението са демократични, некомунистически и нетоталитарни формации, които развиват активна публична дейност.

  • Клубовете и дружествата към Сдружението осъществяват дейността си въз основа на свои програми и подписани с Управителния съвет на Сдружението споразумения.

  • Клубове и дружества към Сдружението могат да бъдат всички свободни сдружавания на български писатели, които не са отделни юридически личности и са заявили чрез писмо и протокол за учредяване желанието си за асоцииране, и които са утвърдени за клубове или дружества към Сдружението с решение на Управителния съвет на Сдружението, фиксирано в специално удостоверение, подписано от председателя на Сдружението.

  • Клубовете и дружествата към Сдружението предоставят в УС на Сдружението писмо-молба за асоцииране, учредителен протокол, биобиблиографски справки за членовете си, екземпляри от книги и други авторски материали на членовете си, справка за досегашната дейност (ако има такава) на клуба или дружеството, адрес за кореспонденция, номер на телефон, електронен адрес и други данни за контакти.

  • Член на клуб или на дружество към Сдружението не е член на Общото събрание на Сдружението.

  • Към Сдружение на български писатели се създава Международна секция, в която като задгранични членове членуват видни българисти, изразили съгласието си за това пред Управителния съвет на Сдружението.

Събранието избра Контролен съвет в състав: Петър Първанов - председател и членове Кръстьо Кръстев и Митко Новков.

Българската литература

© 2000 Литературен форум