Литературен форум  

Брой 38 (479), 20.11. - 26.11.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Нови книги

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

 

Георгиев, П., Витлянов, С. "Архиепископията – манастир в Плиска"Георгиев, П., Витлянов, С. "Архиепископията – манастир в Плиска", Академично издателство "Проф. Марин Дринов", изд. "Пенсофт", С., 2001.

 

"Архиепископията – манастир в Плиска" с автори Павел Георгиев и Стоян Витлянов представя един задълбочен анализ на археологическите разкопки на Княз-Борисовата Голяма Базилика с манастира около нея в Плиска. Заедно с многото нови наблюдения и резултати в книгата са включени и всички данни, добити по археологически път от изследователите на Руския археологически институт в Константинопол, Археологическия институт и музей при Българската академия на науките и неговия филиал в Шумен. Това е първото цялостно проучване на първия старобългарски манастир.

При анализирането на паметниците са използвани паралели с културата на Византия и християнския изток от IХ–Х в. Водещият културологичен подстъп е схващането за манастирите не само като религиозни средища, но и като първостепенни книжовно-просветни центрове на Първото българско царство. А в конкретния случай – и като пространство на Първата българска архиепископия и център на книжовен труд за първите Кирило-Методиеви последователи в България.

 

"В памет на академик Азаря Поликаров""В памет на академик Азаря Поликаров" (1921-2000), АИ "Проф. Марин Дринов", С., 2001.

 

Излезе сборникът "В памет на академик Азаря Поликаров". Книгата съдържа статии на А. Поликаров, И. Апостолова, В. Сгруев, Д. Спасов, К. Симеонова, М. Бушев, Н. Матеев, А. Стефанов, С. Славов, А. Доган, Ф. Петрова, А. Владова, С. Саркисян, В. Проданов и др. Тематичният спектър варира от древногръцката етика до проблемите на изкуствения интелект. Тук могат да бъдат прочетени тясно специализирани текстове, като например "Контекстуален анализ на дебата Айнщайн – Бор върху концептуалните основи на квантовата механика" (Н. Сретенова). Но откриваме и относително приложни статии – "Научното развитие на България и Русия през късния постсоциалистически период в библиометричен ракурс" (С. Рожков, Л. Иванчева), както и мемоарни материали – "Спомени за неизвървения път" (Д. Гинев).

За въведение е избрано изказването на академик А. Поликаров, направено по време на честването на неговата 75-а годишнина. Централната тема на този текст – срещата на философската традиция с кризата на научното съзнание – напомня за многопосочно развития интелект на големия учен.

Българската литература

© 2001 Литературен форум