Литературен форум  

Брой 2 (486), 15.01.2002 - 21.01.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Боян Пенев

Руска метрика

 

находка!

Непубликуваните лекции на проф. Боян Пенев по теория на литературата

 

Настоящият текст е част от обширен корпус от непубликувани лекции по теория на литературата, които Боян Пенев води като професор в Софийския университет (Литературната наука, Българско стихосложение, Музикалност в поезията, Лирическата поезия, Българска стилистика, Теория на поезията, Теоретични бележки върху романа) в архива на БАН.

Нормативно-консервативните и до голяма степен наивни и манипулативни представи за Боян Пенев като позитивистично-академичен литературен историк радикално се пресичат и преобръщат в полето на непубликуваните лекции на Боян Пенев като литературен теоретик.

Методът на Тен, неговите възгледи върху целите на литературната история (арх. ед.1745, ф№ 37) се пресича с радикалните, разрушаващи психологичната и позитивистичната норма и създаващите новата парадигма на съвременната литературна теория като наука текстове на руските формалисти, които като основна теоретична база Боян Пенев използва за своите лекции.

Чисто авангарден жест от страна на Боян Пенев като учен е дословният превод и включване в настоящата лекция на "Мелодика русского лирического стиха" на Борис Ейхенбаум - един от основателите на ОПОЯЗ.

Познаването и цитирането на теоретичните текстове на Московския лингвистичен кръжок и ОПОЯЗ в лекциите на Боян Пенев по литературна теория (Шкловский, Роман Якобсон "О чешком стихе", Томашевский) - за литературните ни историци би могло да се окаже нещо като черната кутия в записките на Боян Пенев.

А за литературните ни теоретици - може би - кутията на Пандора.

Мария Липискова

 

Ф.№37, арх. ед. 1362, л.1

 

Моята главна цел - от руската метрика да се мине към българската. Насъщно е да се изучава нашата метрика, както в теоретическо, тъй и в историческо отношение, независимо от руската метрика. Всъщност два фактора, две влияния, имат най-голямо значение за образуването на българския стих - стихът на българската поезия. Тия два фактора са руската стихотворна поезия и стихът на българската народна песен - формата на руската поезия и формата на нашата народна песен.

Руското влияние, както е известно, може да се проследи във всички области на нашата литература - и в нейното съдържание, и в нейната форма. В областта на съдържанието, главно идейното съдържание на нашата литература, то е било вече предмет на изучаване, но в областта на формата все още не е проучен - почти нищо не е направено в това отношение - да се установи руското влияние върху формите на нашата литература, върху нейния художествен стил изобщо и по-специално върху нейните поетични форми. Влиянието на руската поезия върху нашия стих е грамадно. Всъщност българският тоничен стих се създава под влияние на руския тоничен стих.

Неговото начало: 40-те години. Въвеждат го руските възпитаници - Найден Геров, Чинтулов - Славейков е запознат с руската поезия. Особено силно се долавя това влияние след Освобождението. Зависимостта на нашия стих от руския след Освобождението е още по-голямо. До каква степен се влияят нашите най-нови поети от съвременните руски поети. Всички по-главни етапи в развитието на нашия тоничен стих не са нищо друго, освен отражение на подобни етапи в развитието на руския тоничен стих.

Вторият фактор - народната поезия, стихът, ритъмът на народната песен - нейната музикална, ритмична и метрична форма. Нашият народен стих е силабичен.

 

Боян Пенев. Руска метрика. л.2

 

Значи нашите поети са имали и имат пред себе си две различни системи на стихосложение: тоничната система и силабичната система. Но те не си поставят въпроса коя от тези две системи стои по-близо до свойствата на българския език - тоничната или силабичната. Те възприемат и двете, следват и едната, и другата - едните разработват предимно тоничната система, а другите - те са твърде малко на брой - предпочитат другата, силабичната система, - като дирят формални образци в народната песен. Дори едни и същи поети си служат в едно и също време с двете системи. Най-добре може да се види това от един кратък исторически преглед на нашия двоен стих: (Н. Геров, 40-те години) "Стоян и Рада" - посвещението е написано в тонични стихове: самата поема в силабични.

Чинтулов - краят на 40-те години. Тонични стихове.

П. Р. Славейков - започва със силабични, неговите подражания на народната песен, след като се запознава по-отблизо с руската поезия, започва да пише тонични стихове, без да се отказва от силабичните. В неговите стихотворения двете системи.

Л. Каравелов - силабичен стих. Влияние на Шевченко. Изобщо неговите стихотворения са твърде слаби във всяко отношение, често неиздържани ритмически.

Хр. Ботев - силабичен. Макар и да познава руската поезия! той иска да излезе от духа и формата на българската народна песен! Но на места неговите силабични стихове биват нарушавани от стихове, неиздържани във формално отношение - стихове, които не са нито тонични, нито силабични (има в някои песни може би неволно) - Ботев проявява склонност към тоничния стих - колкото да наруши естественото движение на своя силабичен стих.

Никола Козлев - подражава на народната песен - силабичен стих.

 

Боян Пенев. Руска метрика. л.3

 

След Освобождението ясно се очертава преобладаването на тоничния стих. Вазов: покрай тоничния, понякога и силабичен стих - особено в по-първите си произведения. У него преобладава тоничният стих. Също така у Пенчо Славейков, в по-младите може да се каже срещаме изключително тоничен стих.

К. Христов - Яворов - Дебелянов - Лилиев - преобладаването на тоничния стих в нашата поезия се обуславя от едно още по-голямо засилено руско влияние. Почти всяка стихотворна форма, с която си служат нашите поети, може да се сведе към руски източници. В последно време наблюдаваме по-голямо разнообразие в нашия тоничен стих - един стремеж да се обогати той в ритмично и метрично отношение: да се разработи върху една по-сложна метрична схема. И важното е, че почти във всички тия случаи може да се констатира руско влияние. Влиянието на по-новите руски поети - главно на Блока, Брюсова, Балмонта, Ахматова и др.

В каква посока ще се развива по-нататък нашият стих - това е един голям въпрос.

Може би бъдещият български стих ще дойде до една синтеза на двете системи - тоничната и силабичната. Изобщо до едно вътрешно сливане на тия две системи, до една синтеза, в която ще се създаде, може би, нова метрична форма, която най-добре съответства на свойствата на българската реч и дава на поета най-голяма възможност да използва нейните музикални богатства. Но това е въпрос на бъдещето, един въпрос, който ще разрешат изобщо не теоретиците на българския стих, а неговите създатели, нашите най-даровити поети.

А сега в дадения случай за нас е важно да подчертая, че изучаването на руския стих, на руската метрика е необходимо, за да си изясним развитието и същността на българския стих.

 

Боян Пенев. Руска метрика. л.4

 

Както споменах, системата на българската метрика може да бъде създадена след като се проучи основно руската метрика.

При тия лекции и упражнения по руска метрика ние можем да си поставим една цел - една цел, която е във връзка както с изучаването на българската поезия откъм формална страна, тъй и с школското преподаване на стихосложението. У нас, както в школските ръководства по стихосложение, тъй и в преподаването владеят схоластични схващания.

Резултат от това: да се посочат причините, какво изучаване - след това на изпита. Фактът, че студенти, които завършват вече образованието си, не могат да определят в какъв размер е написано дадено стихотворение, какъв е стихът, дали тоничен или силабичен...

Самите преподаватели неподготвени: задоволяват се с онова, което намират в учебниците. При това мислят, че това не е важно.

Да се обясни до каква степен е важно това - да се изучава поезията откъм формална страна; в едно поетично стихотворно произведение смисълът е в тясна зависимост от формата. Ако не се разбере формата, не може да се разбере смисълът. Смисълът се съдържа не само в идеите и в образите, а в самата форма, която може да въздейства много по-силно, отколкото идеите и образите, особено формата на лирическото произведение.

В школската практика всъщност, трябва да се обърне твърде голямо внимание на обяснението на формата, особено на метричната форма. На оня елемент, с който е свързана музиката на произведението. Необходимост от реформи в изучаването на метриката в нашите училища. (Критика на Шкловската теория в Гинзбург, Русское стихосложение - в първата част да се прегледа.)

 

Боян Пенев. Руска метрика. л.5

 

Изобщо до каква степен е пренебрегната музикалната страна на поетическата реч.

В училищата почти нищо не се прави, за да се изучи ученика да открива сам музикалния елемент на едно поетическо произведение.

Не само поезията, и прозата има своя музика, своя ритъм. Новите проучвания в тази област. Музикален усет е необходим не само за поета, който пише стихове, но и за автора на прозата; а също и за читателя, който чете не само прозаични, но и поетични произведения.

Трябва да се държи сметка, както за написаната, тъй и за изречената дума. Да се държи сметка особено в поезията и за живото слово, и за звука, а не само за мъртвата дума или мъртвата буква. За съжаление, както споменах, днес твърде малко внимание се обръща на музикалната страна на едно произведение: а всъщност, както казах преди малко, тя е твърде важна не само, за да се разбере, но и за да се почувства това произведение. O. Wilde в своите "Диалози върху изкуството" изтъква, че литературата все повече се старае да въздейства на окото и по-малко на слуха, когато от гледището на чистото изкуство слухът е онзи усет, на който тя трябва да се старае да се хареса и да се приспособи към неговите изисквания. Какви са изискванията на един музикално развит слух - Ницше в "Jenzeits von Gut und Bose" говори на едно място, че освен двете уши има още едно трето ухо, не във всички, а само у тия, които имат музикален усет. С това трето ухо се възприема музиката на словото. Всеки човек според израза на Ницше - трябва да има себе си в ушите си; за да не излезе недобросъвестен по отношение на музиката, която прониква произведението на един поет. Ако не са схванати например темпото, или пък особено редуването на гласни и съгласни, ако не се вникне в музиката на стиха, естествено не може да се схване неговия поетически смисъл.

 

Боян Пенев. Руска метрика. л.6

 

"Немският стил - казва Ницше по-нататък - има твърде малко работа със звукът и ухото - това се вижда от факта, че нашите добри музиканти пишат лошо, немецът не чете гласно, не чете за ухото, а само за окото. Когато чете, скрива ушите си в чекмедже. Античният човек, когато се е залавял да чете, а това се е случвало рядко, чел е винаги на глас. Учудвали се на оногова, който четял тихо и го питали какъв повод го е накарал да чете тихо - т.е. съвсем необикновено - да се чете на глас: то значи с всички движения, извивки надолу и промените на темпото, тъкмо на това се е любувал античният свят. Тогаз законите и на писмения, и на разговорния стил са били едни и същи. Само проповедникът в Германия знаеше каква стойност има една сричка, една дума, как се движи и вълнува речта - само той имаше себе си в ушите си."

 

Боян Пенев. Руска метрика. л.7

 

Значението на музикалното (външно, произнесено/ при творчеството)

Същото значение трябва да има и при гласното възпроизвеждане. Какво голямо внимание трябва да се обърне на музиката на стиха. Това може да се провери и чрез наблюдение на начина, по който чете един поет. Против[ ] декламиране на лириката (В: Эйхенбаум. "Мелодика стиха").

Различията между четенето на един декламатор и четенето на един поет. Поетът обикновено чете монотонно и подчертава ритъма, като пренебрегва нюансите в смисъла. Мнозина поети творят сякаш на зададен разпев - особено поети, свързани с народното творчество (Колцов: у нас Ботев, П. Р. Славейков). За Некрасов се разказва, че е писал проза на писмената маса или дори като е лежал на дивана. Но при съчиняването на стихове обикновено той се е разхождал из стаята и гласно ги е произнасял, когато свършвал стихотворението, записвал го на първия къс книга, която му попадала. Ако съчинявал дълго стихотворение, по цели часовe се разхождал из стаята и през цялото време произнасял стихове с еднообразен глас.

Природата на стиха, както подчертава Эйхенбаум (с. 20), органически е свързана с произносително-слухови моменти и твърде често речевата интонация губи в случая своята смислова, логическа окраска, като се подлага на напевна деформация. (Стиховете имат съвсем друга интонация, съвсем различна от тази на прозата.)

Следва

Българската литература

© 2001 Литературен форум