Брой 11

Литературен вестник

20-26.03.2002
Год. 12

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

ИЗДАТЕЛСТВО

 

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ

Сдружението на писателите промени своя устав
и избра нов Управителен съвет

 

 

Излезе от печат брой 1 на месечното издание за литературна информация и дебати "Сдружение на български писатели". Уводните думи към него гласят:
Читатели,
Това е първият брой на месечното издание за литературна информация и дебати на Сдружение на български писатели. Неговата скромна задача е да публикува полезна информация както за членовете на Сдружението, така и за всички, които се интересуват от процесите в съвременната ни литература. Тук ще можете да намирате актуални вести за конкурси, награди и важни литературни събития и да следите отблизо дебатите, които досягат българската писателска общност.
Това издание ще се стреми да бъде повече бюлетин и по-малко вестник, но и повече вестник отколкото списание. Затова ще търси онова, което най-често липсва в днешната литературна публичност: информация и комуникация.
Първият брой съдържа статията "Сдружаване в Сдружението" от Михаил Неделчев, хрониката "Сдружението в по-важни дати и събития", списък на членовете на Сдружението, проект за устав на Сдружение на български писатели, информации за проекти на Сдружението, за литературни конкурси, за международната писателска инициатива "Родос", за подписани договори със Сдружението на полските писатели и Съюза на словашките писатели, две страници за конфликта в БНР през 2001 г. и последиците от него и за дебата по досиетата на ДС в българската култура, кратки предварителни тези от докладите на Митко Новков, Пламен Дойнов и Марин Бодаков, представени на "Литературен преглед 2000-2001", анонс на инициатива на Сдружението за подпомагане на българската литература.
Изданието може да бъде четено вече и в Интернет-страницата на Сдружението: www.www.slovo.bg/pisateli.
 

На 11 март 2002 г. в Столична библиотека се състоя общо събрание на Сдружение на български писатели, което прие изменения и допълнения в устава на Сдружението в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и избра Управителен съвет: Михаил Неделчев, председател и членове - Пламен Дойнов, Йордан Попов, Емилия Дворянова, Митко Новков. На първото си заседание на 15 март 2002 г. новоизбраният управителен съвет излъчи от своя състав за заместник-председател - Пламен Дойнов и за секретар - Йордан Попов.

Общото събрание от 11.03.2002 г. избра и Комисия по избор (на нови членове) в състав: Иван Цанев, Екатерина Йосифова, Цветанка Еленкова, Чавдар Ценов, Марин Бодаков.

Събранието гласува още следните решения:

I.Всеки член на избрания на 11.03.2002 г. Управителен съвет на Сдружение на български писатели се задължава да поиска лично в 14-дневен срок след избора си по реда на чл.7 от Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб (ЗДДБДСБРУГЩ) разсекретяване на документи за него на бившата Държавна сигурност и бившето РУ на Генералния щаб.

Молбата си по чл.7 от ЗДДБДСБРУГЩ, а впоследствие и резултатите от разсекретяването да предостави веднага за огласяване на БТА, седмичниците "Литературен форум" и "Литературен вестник", и на месечното издание на Сдружение на български писатели.

При явен или неявен отказ да направи това или при установяване на принадлежността му към бившата Държавна сигурност и бившето РУ на Генералния щаб като щатен или нещатен сътрудник по смисъла на ЗДДБДСБРУГЩ, съответният член на Управителния съвет се задължава веднага да подаде писмена оставка и се счита за отпаднал от състава на Управителния съвет на Сдружението.

II.Общото събрание на Сдружение на български писатели преценява, че създалата се през 2001 година конфликтна ситуация вътре в ръководството, в Сдружението като цяло и около публичния образ на организацията и нейния правен статут, по същество не е давала възможност на избрания на 4 ноември 2000 година, но нерегистриран в съда управителен съвет да реализира своя мандат. С оглед на стабилизирането на организацията, тази възможност трябва да бъде предоставена на желаещите да работят избрани на 4 ноември 2000 година членове на Управителния съвет след приемането на изменения и допълнения в устава на Сдружение на български писатели и след ново гласуване според нормите на този приет на 11 март 2002 година устав.

Основната цел на този Управителен съвет трябва да бъде осигуряването на приемственост и институционално и организационно укрепване на Сдружение на български писатели.

III.Програмни задачи на Сдружение на български писатели:

1. Финасово и битово укрепване на Сдружението.

2. Разширяване на институционалната база на Сдружението чрез създаване и асоцииране на клубове и дружества.

3. Продължаване и задълбочаване на започналите публични дебати, започнати от Сдружението през 2001 година - за утвърждаване на антитоталитарния и антинационалистическия облик на Сдружение на български писатели.

4. Иницииране на акции за подпомагане на българската литература и българските писатели.

5. Възстановяване в края на 2002 г. на годишната награда на Сдружение на български писатели за нова българска книга.

6. Продължаване на издаването на месечното издание за литературна информация и дебати на Сдружение на български писатели и развитието на интернет-страницата на Сдружението.

7. Установяване на стабилни контакти с държавни институции и работа в мрежа с неправителствени организации.

8. Сключване на вече подготвените договори с чуждестранни писателски организации и участие на Сдружението в международната писателска инициатива "Родос".

9. Защита на проекти за финансиране на дейности на Сдружението.

10. Ритмична работа на Комисията по избор за подбор и приемане на нови членове на Сдружение на български писатели.

Събранието гласува и два протеста на Сдружение на български писатели, които публикуваме отделно.

Още по-пълна информация за събранието на Сдружение на български писатели може да прочетете в предстоящия бр.2 на месечното издание на Сдружението в края на март.

Виртуалната библиотека!

© Литературен вестник