ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ

БАСНИ

 

ЗАЙЦИТЕ

 

Някога си зайците имали бой с орлите, че поканили и лисиците да им помогнат, а те отговорили: "Помогвахме ви, ако не занехме кои сте и с кои имате бой."

Които ся карат с по-силните, мъчно помощ намерват.

 

 

ЯРЕ И ВЪЛК

 

Едно яре било възлезло на някой зид и като видяло отдолу да минува вълк, злословило го и присмивало му ся. А вълкът рекъл: "Клето яре! Не злословиш ти, но мястото."

Много пъти мястото и времето направват и слабите дръзновени.

 

 

ГАРВАН

 

Гарванът бил болен и рекъл на майка си: "Мамо, моли ся на бога и недей плака." А тя му отговорила: "Синко, че кой от боговете ще да мя помилва? Кому от жъртвите месо не си крадил!"

Които имат много неприятели в живота си, в нужда не могат да намерят ни едного приятеля.

 

 

ЛЪВ И ЖАБА

 

Лъв чул еднаж жабата, че вика много, упътил ся към гласа, мислял да е някое голямо животно. Почакал малко и като я видял, че изскочи от барата, престъпил и я смазал.

Не трябва от чуване само да се плашим.

 

 

КОКОШКА И ЛАСТОВИЦА

 

Кокошката намерила зъмински яйца и легнала да ги топли, за да ся излупят. А ластовицата, като я видяла, рекла и: "О, безумна, защо радиш толкоз тия, които, като порастат, от тебе най-напред щат наченат да правят зло."

Злобата е непроменна, ако и да и направиш най-голямо добро.

 

 

ЛИСИЦА И ОБЕЗЯНА (МАЙМУНА)

 

В един събор на безсловесните животни играла маймуната и като им дошло угодно, направили я цар. Лисицата в завижданието си, като видяла мясо в някоя клетка (капан), повела маймуната и я завела при него. "Намерих - казала - това съкровище и не дръзнах да го бутна, защото законът поръчва на царя да ся даде" и подканвала я като цар да задигне съкровището. Маймуната безмислено пристъпила и като ся уловила в клетката, мъмряла на лисицата, че я излъгала. А тя и рекла: "О, маймуно, ти като имаш таквози безумие, как ще бъдещ цар на безсловесните?"

Които предприемат някои работи безмислено, изпадат в злочестие.

 

 

ЛЕКАР И БОЛНИЙ

 

Лекар целил болнаго и като умрял болний, той думал на онези, които ся намервали около му: "Този человек, ако не бе пил вино и ако му ся дадеше клистир, не умирваше." А един му рекъл: "Добре, господине, това не ти прилича сега да го казваш, когато не има никаква полза, на тогази да го си поучил, когато можаше да го упореби."

На приятелите трябва с време да помагаме в нуждите им.

 

 

ПЕТЛИ

 

Два петела ся борили и единий победен скрил ся, а онзи, щто бе победил, подхвръкнал на стрехата и пропял нависоко, за да разберат от песента му, че е победител. Орелът пригледал, слетял и го грабнал.

Безопасността на победата е умереността на мъдруванието.

 

 

ГЛИСТЯ И ЛИСИЦА

 

Глистията, щто живее в калта, излязла по земята и разказвала на всичките животни: "Изкустен лекар съм. От всякакви билки разбирам." "Че как - рекла лисицата - другите ще цериш, пък себе си да оставиш да бъдеш без крака?"

Ако опитът не е явен, всяка дума е празна.

 

 

ПАВУН И ВРАНА

 

Хвърковатите ся наумили да си направят цар. Павунът удостоявал себе си да го ръкоположат заради хубостта му. Като го избрали и предпочели сичките, враната рекла: "Но когато царуваш ти, ако ся накани орелът да ни гони, как щеш да ни забраниш?"

Предните си хора по ума трябва да ги избирваме, а не по хубост.

Обратно към [Басни] [П.Р. Славейков] [СЛОВОТО]

[предишни] [следващи] басни