СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА НА XIX и ХХ ВЕК:
ПРЕДСТАВИ И СТЕРЕОТИПИ, ПРАКТИКИ И ТЕОРИИ, АВТОР(И) И ЧИТАТЕЛ(И), НАМЕРЕНИЯ НА ТЕКСТА И ПРАВА НА ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА, ТЕКСТОВЕ И КОНТЕКСТОВЕ

 

На 10.05 се състоя организираната от Факултетен студентски съвет и катедра "Славянски филологии" конференция, посветена на паметта на доц. Величко Тодоров.

Събитието бе изградено върху интересите на две страни: на участниците - само студенти, и на слушателите - предимно студенти.

Не излишен академизъм на инициативата, а сериозно отношение към нея заявиха с присъствието си официалните гости - Ректорът на СУ, проф. Б. Биолчев, и зам. Деканът на ФСлФ, доц. Р. Евтимова.

Темите на докладите изключват възможността да бъдат обобщени насоките и търсенията на участниците. Унифициращото между тях бе желанието за стойностна изява в областта на литературата и критиката на XIX - XX в. Разнообразието можеше да бъде ограничено само от гледна точка на специалностите, които бяха подредени чрез своите представители - българска, славянска, руска филология и балканистика. Текстовете се обособяваха от една страна преимуществено като стил, изказ, а от друга - като по-задълбочено навлизане в проблема и по-ясно оформена мисъл. Това допринесе за изпълване на една от идеите на конференцията - студентите да покажат способността си да работят с езика и литературата. И по този начин пишещите успяха да се докажат. Не само пред преподаватели, пред колегите си, но и пред себе си.

Едно кратко сравнение ще ни позволи да очертаем по-добре крайните точки на успеха на това начинание. При съотнасянето му с друго, вече ежегодно, събитие - майската факултетна конференция - се проявява степента на интереса, предизвикан от студентската инициатива. Дискусия в определеното за нея време не се състоя, но това не попречи на въпросите да бъдат отправени извън формалните очертания на събитието.

И за да оставим текстовете сами да функционират като такива, ще завършим, отбелязвайки, че намерението на конференцията е да бъде тя периодична, т.е. да се състои всяка година. Остават очакванията за нови участници и благодарностите към Добромир Григоров и Андрей Бояджиев, без които конференцията нямаше да се реализира поради системно организационната сложност на събитията от тоя характер.

Лидия Динкова

ПРОГРАМА

Откриване
(конференцията бе открита от проф. Боян Биолчев - ректор на СУ "Св. Климент Охридски" и доц. Румяна Евтимова - зам. декан на Факултета по славянски филологии)

Коментари
Почивка

Коментари
Обедна почивка

Коментари
Почивка

СТРАНИЦАТА Е В ПРОЦЕС НА ДОПЪЛВАНЕ!
Студентите, които още не са изпратили своите произведения, могат да го направят на e-mail: slovo@vip.bg
или лично да ги предадат на д-р Добромир Григоров.

Обратно към [СЛОВОТО]

Софийски университет