напред назад Обратно към: [Непротивоезикоругателствувайте][Владко Мурдаров][СЛОВОТО]Граматика в поздравите


В различните поздрави, които употребяваме в съвременната ни реч, има някои особености, които не всеки може да си обясни, защото те имат своя специфика, проявяваща се преди всичко при съчетаването на думите в самите тях или при свързването им в рамките на изреченията, в които биват включени.

Когато говорим например за масовата грешка при употребата на учтивите форми в съвременния български език, сочим, че в изречения като Господине, Вие сте дошъл навреме или Госпожо, Вие сте дошла навреме глаголната форма, която използваме, трябва да е само една, а изречението може да бъде само Вие сте дошли навреме. Това означава, че не може да окаже никакво влияние полът на лицето, към което се обръщаме, защото формата за второ лице множествено число, използвана в речта ни при учтивост, е само сте дошли.

Този факт подвежда понякога и често може да се стигне до някои колебания при поздравите, в които се появява причастието дошъл. Разбира се, става дума за поздрава Добре дошъл! или Добре дошла!, когато той се употребява в учтивата форма. Нормално е да се очаква, че и в такива случаи също трябва да се даде предпочитание на обобщаващото Добре дошли!, пак без да се отчита полът на лицето, към което се обръщаме, но именно в това се състои грешката.

В речта ни и поздравът Добре дошъл!, и Добре дошла! имат право на живот, когато ги използваме учтиво. Научното обяснение е, че тези съчетания представляват, според езиковедската терминология, именна част от сказуемото, а не част от сложна глаголна форма. Това значи, че и изречения като Винаги сте добре дошъл или Винаги сте добре дошла, в които участва поздравът, са напълно правилни. Само когато човек се обръща към много лица, трябва да се даде предпочитание на Винаги сте добре дошли. Когато поздравът бъде трансформиран например в Добре сте дошъл или Добре сте дошла и сказуемото раздели двете части на съчетанието, причастието пак трябва да остане в единствено, а не в множествено число.

Между другото ще припомня, че в речта на мнозина има колебание в самата форма на причастието дошъл, което се среща и във вида дошел. (Подобно е и положението с отишъл и отишел.) Тази форма обаче днес се възприема като остаряла и заради това трябва да се дава предпочитание на дошъл.

При поздрава Добър вечер! колебанията при употребата му идват от съвсем друга посока. Доколкото за съвременния българин съществителното вечер е от женски род, той не може да си обясни поради каква причина прилагателното тук трябва да бъде употребено в мъжки род. Заради това често може да се чуе например и поздрав Добра вечер! особено ако той бъде разширен в изречението, например Добра ви вечер! (Ще припомня, че някои дори решиха по същия модел да създадат и свой поздрав Добра привечер!, но той се възприема все пак като твърде маниерен и заради това не може да се наложи масово.)

Обяснението за формата на определението се крие във факта, че в миналото съществителното име вечер е било от мъжки род. Поради това и съгласуването с прилагателно име в мъжки род е било съвсем оправдано. Доколкото целият поздрав обаче, както и почти всички останали, наложили се в речта ни, се е запазил като своеобразно клише, което не подлежи на промяна, в този случай определението носи информация за историята на съществителното име, за която инак няма откъде да научим.

 

"Демокрация", 22.01.2001

 


напред горе назад Обратно към: [Непротивоезикоругателствувайте][Владко Мурдаров][СЛОВОТО]

 

© Владко Данаилов Мурдаров. Всички права запазени!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух