напред назад Обратно към: [Иванку, убиецът на Асеня I][Васил Друмев][СЛОВОТО]Сцена четвърта


Асенюв покой.

 

ЯВЛЕНИЕ I

 

Асен сам.

 

Асен седи облегнат на една ръка и дреме.

 

ЯВЛЕНИЕ II

 

Асен и Иванко.

 

Иванко (влиза бързо, но изведнъж се спира, начева да дебне и се огледва. Сьзира Асеня и на себе си:) Той спи!... ( Изважда полекичка меча си.)

Асен (разбужда се и бързешком дига глава. Става). Иванко! Аз те чаках, Иванко.

Иванко (смутен, скрива меча зад ръката си). И аз дойдох, царю.

Асен (показва с ръка и се усмихва). Та нима за царя ти, Иванко, има някаква опасност, та си дошел с меч в ръка да го запазваш?

Иванко (смутено). Царю... (Дохожда в себе си и гордо дига глава.) Аз дойдох за короната ти, Асене.

Асен (усмихва се.) Така! Ще каже, че всичко е било истина.

Иванко (показва меча си). Ти сам виждаш.

Асен. Ами че не ще ли ти бъде тежка тая корона, Иванко?

Иванко. Аз ще те оставя да живееш, но само...

Асен. Колко си великодушен, Иванко! Но земи (подава му пръстен), нека ти служи това за защита от моите хора. Иди си и бъди спокоен: Асен ти прощава всичко...

Иванко. Не се лъжи, Асене, всичко е свършено за тебе. Палатите са обиколени от моите хора; вътре в самите палати стражата е моя; велможите...

Асен. И те с тебе, знам. Ами брат ми Петър - той не е ли с тебе?

 

Чува се силен звон.

 

Иванко. Чуваш ли, Асене?

Асен. Това е отец Иван, Иванко, но ти си в безопасно място. Остани тук и бъди спокоен.

Иванко. То е брат ми и другите велможи. (Пристъпя кьм Асеня.)

Асен. Как ми е жално за тебе, Иванко...

 

Чува се отвън шум.

 

Иванко (стреснато пристьпя кьм Асеня и се поозърта). Нека бъде така... (Решително пристьпя.)

Асен (бързешком изтеглюва меч). Българската корона...

 

Бият се.

 

Иванко. Ти ще умреш...

Асен. Българската корона прилича на достоен човек, а не на изменник...

Иванко. Никой не е с тебе... и Мария, твоята дъщеря...

Асен. Мария!... (отстьпва.)

Иванко (по-силно пристьпя). И тя е с мене...

Асен (отстьпва). Мария!...

Иванко. Тя ми даде ключа от тайните врата... Тя ми каза, че спиш...

Асен. Мария? (отстьпва и начева твърде слабо да се защищава.)

 

Зад сцената се чува Мариинът глас: "Татко! Татко!"

 

Асен (дига меч и си остова така. Гледа към там, отдето се чува Марииньт глас).

Иванко (спусква се и го ръгва в сърцето). Така.

 

Асен стресва се, изпуща меча и се улавя за раненото място. Пада.

 

 

ЯВЛЕНИЕ III

 

Прежните и Мария.

 

Мария (влиза тичешком. Косите и разпуснати и разбьркани. Слехти и се озьртва). Татко! Де е татко? (С ужас вперва очи на таткова си труп, приближава се с разгьрнати рьце и вика отчаяно, като дига ръце нагоре). Ах!... (Пада.)

 

Отвън се чува бой и вик: "Да живее Иванко!"

 

Иванко (гледа смаяно на убития Асеня). Асен! Асен убит!... (Захвьрля меч настрана и се наклонява над Асеня, като се улавя за главата.)

 

 

ЯВЛЕНИЕ IV

 

Прежните и Драгомир, Добрин, Милко, двама други велможи, Исак и Тодорка.

 

Драгомир, Добрин, Милко и двамата велможи (влизат с голи мечове и викат). Да живее Иванко, българският цар!

Исак и Тодорка (влизат от другата страна). Да живее Иванко!

Исак (гледа усмихнат Тодорка, показва на Асеня и Мария и разтрива рьце).

 

 

ЯВЛЕНИЕ V

 

Прежните, двама калугери и двама войника.

 

Калугерите (влизат, биящиц се с двамата войника, и викат). Да живее Асен!

Войниците (викат). Да живее Иванко! (Бият се. Калугерите и един от войниците падат. В града се чува бой и викове: "Да живее Асен!" "Да живее Иванко!")

 


напред горе назад Обратно към: [Иванку, убиецът на Асеня I][Васил Друмев][СЛОВОТО]
© 1999-2022, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух