напред назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2002 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]За употребата на прилагателното "екологичен"


БНР, Програма "Хоризонт", 30 септември 2002 г.

 

ВОДЕЩ: В "12 плюс 3" - минутите с нашия редовен консултант по въпросите на българския език доц. д-р Борислав Георгиев. Добър ден, доц. Георгиев.

Б.Г.: Добър ден,... Добър ден, уважаеми госпожи, госпожици и господа. Миналата седмица в службата за "Езикови справки и консултации" на Института за български език възникна интересен езиков проблем, който засяга интересна област от нашата действителност и затова реших да го представя, обсъдя и съобщя нашето решение и в националния ефир.

ВОДЕЩ: Какъв е проблемът?

Б.Г.: Става въпрос за употребата на прилагателното екологичен, полученото от съществителното екология. Въпросът беше доколко е правилно да употребяваме изрази като екологично чисти продукти, сложни прилагателни като екологосъобразен - екологосъобразни и съществителни като екологосъобразност. Мотивировката беше, че в сложната думата екология добре е виден коренът -лог-, същият корен, който виждаме в думи като филология, политология, нумерология. Този корен еднозначно сочи, че става въпрос за научен тип знание, тоест за наука. Въпросът всъщност е доколко науката "екология" има нещо общо с чистите хранителни продукти и това, че нещо на пръв поглед е съобразено с нея.

ВОДЕЩ: В такъв случай бихте ли припомнили с какво точно се занимава науката "екология"?

Б.Г.: Аз ще цитирам определенията, които се съдържат в стандартните тълковни речници, защото става въпрос за употреби на езика, които можем да наречем "всекидневни". Някои тълковни речници сочат две значения на думата "екология". Първото е изучаване (което предполага прилагането на научни методи) на средите, в които живеят живите същества, а така също и на взаимоотношенията между тези живи същества, както и между тези живи същества и средата, която обитават. Други речници конкретизират това значение по следния начин: екологията е дял от биологията, който се занимава с взаимните връзки между живите организми и тяхната естествена жизнена среда. Посочва се и друго значение, което произлиза от цитираното. То гласи, че екологията е комплекс от взаимните отношения между даден организъм и неговата естествена среда.

ВОДЕЩ: Казахте, че има и други, отделни значения на думата "екология"?

Б.Г.: Да и речниците се разминават в това отношение. Едни сочат, че екологията е дял от социологията, която изучава взаимните връзки между човешките общности и тяхното приспособяване към географското и социалното им обкръжение. Други речници сочат, че екологията е движение, чиято цел е да подобри равновесието между човека и неговата естествена среда, а така също и защитата на тази естествена среда. Очевидно е, следователно, че въпросът за правомерността на израза екологично чисти продукти, е съвсем уместен. Но това е така само на пръв поглед.

ВОДЕЩ: Защо е така?

Б.Г.: Термините имат навика понякога да се детерминологизират и да започнат да се употребяват като метафори. В случая с израза екологично чисти продукти виждаме точно това. Кои хранителни продукти обикновено ги наричаме по този начин? - Тези, при чието отглеждане и при чиято обработка химията не е взела никакво или е взела минимално участие. Тоест изразът екологично чисти в случая е синонимен на определението естествен. Екологично чистите ябълки например са тези ябълки, които са били обработвани само с естествени торове и които не са били пръскани с химикали и т. н.

ВОДЕЩ: А как бихте коментирали втория случай: екологосъобразен, екологосъобразност?

Б.Г.: Тук по-скоро не става въпрос за метафоричен процес, а действително за нещо, което е съобразено с екологията, разбирана като научен термин. Екологосъобразен означава, че нещо е направено така, че да не вреди на заобикалящата човека среда. Правомерно е да употребяваме думата "екология" и в случаи като "Дали унищожаването на ракетите СС-23 няма да навреди на екологията в този район?", т.е. дали няма да се разруши естественото равновесие, постигнато между хората от района и природната среда в района.

ВОДЕЩ: И в заключение?

Б.Г.: В заключение: едно значение на думата никога не е заковано веднъж завинаги. Най-естественото поведение на една дума, пък била тя и термин, е да започне да се употребява в необичайни контексти, защото езиковата общност има нужда да я употребява в такива контексти, и по този начин да се превърне в метафора. Такъв е случаят с прилагателното "екологичен". Когато се употребява в извън научен контекст, това не е признак за позьорство и научен снобизъм. Признак за позьорство и за научен снобизъм е например случаят, когато вместо прилагателното "езиков", употребяваме прилагателното "лингвистичен" в изрази като лингвистични умения на учениците.

ВОДЕЩ: Благодаря ви, доцент Георгиев.

 


напред горе назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2002 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]

 

© Борислав Георгиев. Всички права запазени!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух