напред назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2001 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]За ударенията


Програма Хоризонт, 2 юли 2001 г.

 

ВОДЕЩ: В "12 плюс 3" – минутите с вашия редовен консултант по въпросите на българския език доц. д-р Борислав Георгиев. Добър ден, доц. Георгиев.

Б. Г.: Добър ден,... Поздравявам ви с възстановяването на автентичния облик на програма "Хоризонт" и нека от тук нататък Българското национално радио все повече и повече да затвърждава облика си на обществена медия, като разпространява обективна, разностранна и достатъчна по количество и качество информация.

ВОДЕЩ: Благодаря ви. И така – наркомàния или наркоманùя: това е езиковият въпрос от изминалата седмица.

Б. Г.: Българските справочници са категорични по този въпрос: ударението пада върху предпоследната, а не върху последната сричка. С други думи правилното ударение е наркомàния, а не наркоманùя.

ВОДЕЩ: Това само за тази дума ли се отнася?

Б. Г.: Не, отнася се за всички сложни думи, които притежават като втора съставка думата мания.

ВОДЕЩ: Много ли са те?

Б. Г.: Не чак толкова. Към тази категория спадат думите англомания, библиомания, галомания, грандомания, графомания, гъркомания, клептомания, ксеномания, мегаломания, въпросната наркомания и нимфомания.

ВОДЕЩ: Галомания какво означава?

Б. Г.: Пристрастие към всичко френско.

ВОДЕЩ: Част от думите, които изброихте, са медицински термини. Забелязали сме, че когато имаме за събеседници лекари, те поставят ударението върху последната, а не върху предпоследната сричка.

Б. Г.: Наблюдението е точно. Ако за думи като англомания, библиомания, галомания, грандомания, гъркомания няма никакви колебания по отношение на ударението, не така стои въпросът с медицинските термини, завършващи на -мания. Освен чисто медицинските термини, като наркомания например, към тази група гравитира напоследък и думата графомания, назоваваща вид психическо увреждане. Според мен става въпрос за обособяването на съсловен лекарски, или по-общо казано – за обособяването на професионален език, който разграничава "просветените" от "непросветените". Както знаем, обособяването на такива езици става не само чрез подбор на определена лексика, но и в постройката на фразата и дори в произношението.

ВОДЕЩ: Съществува ли друг случай, който да е подобен на противопоставянето между наркомàния и наркоманùя?

Б. Г.: Обърнете внимание, че в случая отбелязването на професионалния тип говорене става чрез нарушение на общата произносителна норма. Съществуват редица случаи, когато подобно професионално разслоение се отбелязва чрез спазването на правоговорната норма. Типичен случай в това отношение е думата структýра – с ударение върху второто "у". Обикновено я чуваме с ударение върху първото "у" – стрýктура, което е неправилно. В случая белег на професионализъм става спазването, а не неспазването на правоговорната норма.

ВОДЕЩ: Доколко правилното поставяне на ударението може да е белег за езикова грамотност?

Б. Г.: То е белег на грамотност или поне е белег за добро образование в такива общества като английското или френското например. Ние също имаме своите белези или признаци на грамотност: пълният и краткият член, когато пишем (но не и когато говорим), ударението върху думите. 90% от българите (в това число и филолози) в момента произнасят училищà, летищà, но има и 10%, които произнасят правилното учùлища, летùща.

ВОДЕЩ: Винаги ли това, което пише в справочниците, е вярно? Така например в правописния речник на БАН е отбелязано, че трябва да произнасяме трафùк, а не трàфик?

Б. Г.: Въобще справочниците на Института за български език препоръчват тази дума да се произнася с ударение върху последната сричка, защото е заемка от френски. Едва в Речника за правоговор, правопис и пунктуация, излязъл през 1998 г. в Атлантис, трафùк и трàфик са посочени като дублетни форми, т.е. че и двата произносителни облика са правилни.

ВОДЕЩ: Благодаря Ви, доцент Георгиев. Този разговор можете и да го прочетете в българската виртуална библиотека www.slovo.bg

 


напред горе назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2001 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]

 

© Борислав Георгиев. Всички права запазени!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух