напред назад Обратно към: [Приключенията на Гороломов][Йордан Йовков][СЛОВОТО]Добри и зли духове в една кръчма. Кмет-артист. Едно зло не дохожда само


Джурковата кръчма в Пчеларово не беше кой знай каква сграда – обикновена селска кръчма, но сега, рано сутрин, както беше поприметено, чисто, каквото слънце грееше в прозорците, вътре, може да се каже, беше хубаво, приветливо: околовръст все дъсчени пейки, лъснати като лакирани от много сядане, станали желти като восък, стените варосани, бели, по стените – портрети...

Вън се чу да бие камбана – неделен ден беше. Иззад една маса, на пейката, там, дето досега се беше виждала някаква купчина, завита с кафява шуба, нещо се размърда, раздвижи се, шубата се подигна като колиба, свлече се и под нея се показа един човек чорлав, току-що събуден от сън, погледна най-напред уплашено, после се съвзе, кихна, оправи на една и на друга страна мустаците си и каза:

– Бре! Аз съм се успал. Джурка, добрутро!

– Добрутро, Димо. Наспа ли се? Как спа?

Човекът – петдесет, петдесет и пет годишен селянин – все пъшкаше, кашляше. Гологлав беше, с голямо, издуто чело, с много бръчки по лицето си, бръснат, с доста дълги мустаци. Не беше едър, не беше и много добре облечен, но пак имаше важен, чорбаджийски вид – или беше кмет, или най-малко бивал е кмет. И наистина, той беше Димо Райнов от Саръджа, голям партизанин, който преди осем години беше кмет на Каралийска община (в нея влизаше и Саръджа), а оттогаз все тичаше да събаря кметовете, та да стане пак той кмет. Днес за околийско партийно събрание, утре за окръжна, в други ден за посрещане на някой големец от София, бай Димо беше все по пътищата – отива в града или се връща от града. И много често се случваше, както сега, да остане да пренощува в кръчмата на Джурката.

А тя беше кръчма, която човек мъчно можеше да отмине. Вън, в къра, може да е лошо време, студ, виелица, но додеш ли до Джурковата кръчма, като че влизаш в пристанище – тихо, завет, кръчмата с чардак отпред, обърната на припек, отстрани, откъм запад, откъдето също духат резливи студени ветрове, като вълнолом, пространен навес. Теглиш каруцата там, туриш чуловете на конете, дадеш им малко сено – и хайде в кръчмата.

По стълбите се върви полека вече, тъй че има време да се прочете написаното с тебешир над вратата: "Честита Новата 1926 гудина". Вътре е топличко. Зад тезгяха някъде, висок и слаб, с изпъкнали сини очи и с дълъг нос като на евреин, стои Джурката. Не му се сърдете, ако не ви види и не ви поздрави. Занят е, работа има, пък и бавно пипа – когато пише, туря очила, после, за да вижда надалеч, дига ги на челото си. Но той пак навреме ще ви донесе поръчаното – печена наденица, пооваляна в пепелта, но вкусна още на гледане, ще ви сложи и шише черно вино. Тогаз тоя залисан и заспал човек ще оживее, ще се усмихне, очите му ще светнат и сега ще разберете какъв добър и сърдечен човек е Джурката.

Той имаше много деца, все момичета. Приличаха си едно на друго като зайци, а всички приличаха на баща си. Понякога – откъм къщи, през малката врачка, която гледаше към двора на Джурката, те влизаха в кръчмата. Най-напред идеше най-голямото – тринайсет-четиринайсет годишно момиче, то носеше малко дете на ръце, а друго водеше. И още три-четири, все по-големички, идеха отзад, боси синеоки, с къси роклички, с руси коси, възбърнати нагоре като китка и вързани с едно червено ширитче. Като гледаха как всяко дете като че е одрало кожата на Джурката, селяните се смееха и казваха:

– Бе, Джурка, колко деца имаш ти?

– Де да знам – отговаряше Джурката. – Майка им знае.

Веднъж при едно преброяване той наистина се обърка: каза едно момиче, каза две, каза седем. И току се оплете – не знаеше вече по-нататък кое кога е родено, кое е Лили, кое Анче, кое Виолетка.

– Не мога, даскале, трябва да ида да попитам майка им, може да има още...

И той ходи, пита, оправи се. Често пъти най-голямото момиче, което водеше другите, за година, за две порастваше, извличаше се и ставаше хубава, синеока мома, стройна, напета, засмяна. И докато пътниците се нарадват на тая хубавица, кога минаваше между масите и се случваше да им донесе нещо – тя се оженваше. Друго момиче заемаше мястото й и водеше децата, за да изхвръкне и то след две-три години като пораснала птичка от къщата на Джурката. Но момичетата на Джурката не се свършваха.

Димо Райнов беше излизал вън на чардака, беше се оплискал със студена вода и сега, като се бършеше с края на пояса си, беше влязъл пак. Умен човек и голям подигравач беше, то се виждаше как гледат очите му: отпуснато някак, лениво, но весело, хитро, като че все има нещо на ума си, а не го казва. Потурите му все бяха малко смъкнати, за по-бабаитски вид.

– Е, как ти беше на голите дъски, можа ли да спиш? – попита го пак Джурката.

– Спах... Сам си зная – каза Димо и усмихнат, с дяволити искри в очите, изгледа портретите, окачени но сте ните. А там бяха наредени ликовете на всички партийни шефове. Джурката не можеше да откаже на ония, които ги продаваха, често пъти хора силни на деня, пък, от друга страна, мющериите му бяха от различни партии и той не искаше да обиди никого. И затуй беше ги окачил всички като икони в черква. Ето го Стоилов – хубаво избръснат, с пълно лице, с торбички под очите. През рамото му е опасана лента на някой орден. Гешев гледа изпод стъклата на очилата си със спокоен старчески поглед. Ниско остриган, с голям нос, Радославов, с разчесани на път по младежки коси, с брада на стар войвода. Гледа някак през рамо с твърд, малко надменен поглед. Тончев. – хитро усмихнат под края на белите мустаци, с верижка от очилата до над ухото. И той е с лента през рамо. Каравелов – с простички дрехи, нито загрижен, нито засмян – лице и брада на чист българин балканджия. Стамболийски – широкоплещест, ъгловат, намръщен, сякаш на едро дялан от камък. И по-нататък идеха: Малинов, Тодор Тодоров, Ляпчев.

Хубава, есенна сутрин беше. Влязоха първите посетители: Бившият, Данаил, даскал Гатю.

– О, здравей, партийо народна! – извика Бившият радостно и се здрависа с Дима. – Идем ли, идем ли?

Искаше да каже: идем ли на власт. Бившият беше тънък, слаб, висок. Някога и той беше бивал кмет и оттогаз му остана тоя прякор.

– А какво прави Гуньов? А буля Гуньовица? Не може да се побере във вратата, нали? – засмя се Бившият.

Гуньов беше адвокат в града. Неговата жена, пълна, бяла, беше най-хубавата жена, по-вкуса на селяните.

Даскал Гатю, пенсиониран учител, слаб, болнав, с шал около врата, седна насреща Дима, събра прилично колената си, сложи ръце на бастуна си и попита:

– Какви са политическите новини, Димчо? Ще има ли нов кабинет?

– Ще има, даскале. Мъти се нещо.

– Какво каза Гуньов за изборите – питаше Бившият.

– Изборите? Работата е наред. Изборите са наши.

Димо се наведе над ухото на Бившия и взе да му шепне, а в същото време подаде на даскал Гатя без да му каже нещо и без да го гледа, един брой от вестник "Мир". Даскал Гатю тури очилата си и почти се скри между двата листа на вестника.

Третият от дошлите беше Данаил – едър селянин, отпуснат, дрипав. Той теглеше с голяма страст навътре дима на цигарата си и все се смееше, когато Бившият кажеше нещо, за да му угоди. Долната му устна си седеше полуотворена и отпусната – както се беше смял или се готвеше да се смее. И тримата, както и Димо, бяха народняци.

Пред Дима Джурката беше сложил вече горещо кафе. Димо пак потърка очи, попротегна се и каза:

– Успал съм се таз сутрин.

– Как, ти тука ли спа? – учуди се Бившият.

– Тука, ами, на голите дъски. Завих се с капламата. Ама какво си патих, аз зная!

– Какво?

Отвъд тезгяха, Джурката се поослуша.

– После ще ви разправя – позасмя се Димо и пак обгърна с очи портретите на шефовете по стените.

В кръчмата все прииждаха селяни. Камбаната биеше за втори път, но селяните, както им се караше попът, наместо да идат на черква, вървяха към кръчмата. По едно време на вратата се показа Иван и след него – Гороломов. Селяните не се зачудиха много, защото знаеха вече – Гороломов беше в Пчеларово от два-три деня, – че тоя висок човек с широкопола шапка, с брада, който свири на китара и пее, се занимава със застраховки. Гороломов и Иван седнаха на една маса и си заръчаха кафе. Гороломов беше си дал дума да не се меси в политика и да си гледа работата. Целта му, както беше решил още в къщи – беше да поизучи селяните, да избере ония от тях, които щеше "да тури в коша", т. е. да застрахова. Ето защо той извади една малка зелена книжка – "Полезни съвети на деятеля по живот" – и се престори, че чете. Сегиз-тогиз Иван му шепнеше нещо.

Кръчмата се напълни с хора. И глъчката стана голяма. Ония, за които нямаше място по пейките или по столовете, стояха прави и даваха ухо ту на тоя, ту на оня разговор. Други чакаха даскал Гатя да прочете вестника и да каже новини.

Един висок млад селянин влезе, със загоряло лице, с юнашки вид. Сребърна обеца имаше на ухото му.

– О, бай Димо – извика той. – Добре дошел! Кога дойде?

– Димо спал тука – каза Бившият.

– Тука ли? Тук ли спа, бай Димо?

– Тук спах –рече Димо. – Но каквото си патих, сам зная.

Едно позамълчаване, каквото се случва често, кога говорят много хора, позволи почти на всички да чуят думите на Дима. И дадоха повече ухо. Димо се усмихваше, като гледаше нагоре към портретите.

– Кажи, кажи – настояваше Бившият.

Дори Джурката, който седеше зад тезгяха, погледна Дима строго и каза:

– Димо, какво си патил, казвай. Какво само дрънкаш? Прибрах те да спиш, пък ти...

Димо повтори по-настойчиво:

– Какво патих аз тази нощ в таз кръчма!...

– Да не те е обрал някой?

– Да не са те нападнали паткани – каза Данаил. – Паткани има много. На един, като спял, изгризали му оса.

– Не е паткани. По-лошо.

– Е казвай де! – разсърди се Бившият. – Стига си ни въртял.

Селяните все слушаха.

– Аз снощи – започна Димо, – като си отиде Джурката, легнах си ей там е, на пейката, завих се с капламата. Изкарал съм един сън, събуждам се – лошо ми е, ще умра, нещо ме души. Не мога да разбера какво ми е, ама, казвам ви, умирам. Бре, каква е таз работа! Ставам, поглеждам нагоре, аз съм бил легнал под Радославов! Той слизал да ме души! Станах, вземам си капламата, лягам си ей тук, под Гешева, и спах до сутринта като агне...

Силен смях екна в кръчмата. На няколко пъти тоя смях утихва и пак избухва. Тъкмо в тая минута в кръчмата влезе кметът, Токата. Селяните замълчаха и не защото Токата беше радославист и можеше да се докачи, а тъй на, не го обичаха и не искаха да му дадат случай да се посмее. Искаха просто на просто да запазят една тайна от него, каквато и да е. Токата, дето се казва, беше яре от стара коза, разбра, че замълчаха зарад него, но не се докачи, а престорено любезно каза:

– Какво сте се насъбрали тука? Що не вървите в черква?

Тъкмо сега бяха влезли децата на Джурката и Токата ги помилва по русите главички. Той каза шепнешком нещо на Джурката, след туй засмян, важен, напет – той беше пълен, нисък, с руси, почти бели клепачи – тръгна да си излезе и от вратата пак каза:

– Хайде, хайде вървете на черква!...

Щом излезе Токата, селяните пак се разсмяха.

– Е, бай Димо – каза един. – Радославов те души, а?

– Ами, души ме, ти казвам.

– А под Гешева спиш добре. Е, нали си народник!

– Видя ли какъв шеф имаме?–говореше Бившият.

Гороломов се въздържаше с мъка да не се намеси. Той повече се наведе над "Наставления на деятеля по живот".

Вън Токата се показа такъв, какъвто си беше – кипнал, ядосан. Насреща му идеше Рачо разсилният...

– Камберски!

– Аз, г-н кмете.

– Слушай, ела по-насам. Отваряй си ушите, че ще ги отворя. Какво ядеш, какво плюскаш? Кога стоиш пред началството си, да не дъвчеш като коза. Слушай: там, в кръчмата, е оня, гражданинът с брадата, щурият оня, дето пей и свири на китара, нали го знаеш?

Рачо с пълна уста кимна с глава.

– Там е и Димо Райнов, и Бившият, и Данаил. Нямам вяра аз в тез народняци. И в тоя брадатия нямам вяра. Ще идеш там и ще слушаш: щом заговорят за политика, чуеш ли да кажат "правителство"... "конституция"... "широки народни маси" – ще дойдеш веднага да ми кажеш. Разбра ли?

– Правителство... конституция... широки народни маси... – повтаряше си Рачо, па извика: – Разбрах, г-н кмете!

– Хайде тичай!

Когато Рачо влезе в кръчмата, селяните още се смееха и още поглеждаха портретите по стените. Като безплътен дух, Рачо се промъкна и се долепи до стената в един ъгъл.

– Токата станал голям черковник – каза Данаил, – кара ни да вървим на черква. Той да върви, да е станал поп, не кмет. Нали тъй, Бивши?

– Поповете... Остави ги тях, поповете!

А Димо пак тъй на всеуслишание разказа:

– Из онзи ден дели-исуф-куюският поп, старият, афоресаният, си идел от града, ама – направил главата. Като дошел до Мусу-бей, заспал в каруцата, а конете влезли в нивята и взели да пасат зеления ечемик. Дохожда полският, хваща конете за юздите и тегли каруцата с попа наедно в селския капан. Стават мусубейчани, гледат: в капана – поп!

Селяните пак се засмяха.

"Ето с какви глупости се занимават" – помисли си Гороломов и усети, че единият му крак позатрепера.

– Бай Димо – каза той, – одеве ти разправяше, че Радослав те бил душил, то нищо. Радославов удуши България, туй е лошото. Две войни, две катастрофи и ето на кой хал додохме...

Селяните бяха се смълчали и го гледаха.

– И не само Радославов е виновен, виновни са всички партии. Разправят ми за 16 юни. Всички, всички са виновни.

– Как тъй всички? –каза Димо. – Гешев, например? Той си даде оставката.

– Виновен ли е народът? – каза Бившият.

– Виновни сме всички! – почти изкрещя Гороломов. – Трябваше да се внимава. Трябваше тъй да се действува в политическите сеанси, че да доде на власт антантофилската опозиция. И щеше да доде, ако не бяха гласували с бели бюлетини... Тъй, че щяхме да имаме короната на едно мнение и антантофилското правителство на друго. Аз изразявам това на народен език – два вола, кога орат и единият тегли на една страна другият на друга, ще ударят в крушата. Тъй царят и антантофилската опозиция нямаше да имат едно мнение и България щеше да остане неутрална.

– Брава! – Извика Данаил. – Брава!

Димо Райнов поклати глава.

– Бай си, бабо, за бълхи. Когато колата се прекатури, пътища много.

Бившият мълчеше замислен.

– Г-не, ти имаш право – каза Данаил, – тъй как то каза, тоз наляво, онзи надясно – и плугът в крушата, т. е. щяхме да останем неутрални. Тъй е! Тъй!

Той щеше да седне на мястото си, но се обърна пак към Гороломов и каза:

– Бе, господине, защо вий учените не дохождате да ни поучавате. Ей на сега, като ни каза, светна ни на очите, разбрахме. Дохождайте по-често, говорете ни. Ако една жена, като не вижда мъжа си, забравя го, че какво остава до народа, като не вижда учените си...

Гороломов не видя, че Данаил хитро намигна на Дима и на Бившия, а поласкан си каза:

"Тез хора искат една реч. Да им държа ли? Защо да не им държа? "Почитаемо събрание... в днешния тежък политически момент..." Да, това е хубаво, тъй мога да почна. "В днешния тежък политически момент..." А по-нататък? "В днешния тежък политически момент... тежък политически момент..." – Гороломов мръщеше веждите си, напрягаше ума си, но нищо не можеше да прибави към тия думи. Но чувствуваше, че гори, трепери, че го обхваща това вдъхновение, което ще го понесе на крилата си, щом заговори. "Почитаемо събрание! В днешния тежък политически момент..." А по-нататък? По-нататък всичко ще си доде на мястото, щом заговоря – реши Гороломов и стана.

– Почитаемо събрание! – извика той и прекара пръсти през черните си, бухнали нагоре коси.

Селяните замълчаха отведнъж, обърнаха се и учудено загледаха Гороломова. Още не разбираха нищо.

– Искам да ви държа една малка реч – обясни скромно Гороломов.

– Реч ли? Добре, добре – каза Данаил. – Празник е днес, няма работа. Хубаво, хубаво, г-не. Джурка, дай една чаша вода тук на масата! Кога се говори, трябва да има вода – обясни той на другите селяни.

Джурката донесе една чаша вода. Гороломов, бледен, намръщен, с изопнато лице, започна:

– Почитаемо събрание! В днешния тежък политически момент... при това тежко положение, когато... когато бушува такава ужасна икономическа криза, когато навред цари такова небивало нравствено разтление... (При тая дума Гороломов усети, че стъпя на здрава почва). Никога не е имало такава морална разруха и в селото, и в града. Особено в града! Защото там са парите, там са капиталите, там са далаверите! Право е, и в селата имаше банкноти във възглавниците, но това е 2 %, а в градовете 60 %. И гражданите не държат парите си във възглавниците, а ги прахосват в глупави работи, в прекалени моди, които не подхождат на нашата мизерия, които провокират гладните, които провокират хората, които са в мизерия, моди, които съблазняват...

– А-а! Видяхте ли! – извика Данаил.

– Мене не ми харесват – продължи Гороломов – големите апетити към всевъзможни празници и пр., и пр. Зимъс имаше повече балове, отколкото трябва да има в една бедна страна като нашата. Ако искате да умирите оная Патагония отляво, умирете слабостите си, умирете страстите на вашите сърца...

– Видяхте ли? – извика пак Данаил.

А даскал Гатю наивно попита:

– При баловете има ли страсти?

– Един път туй направено – продължи Гороломов. – Вярвайте, че и другите задачи ще се разрешат правилно. Защото нито е хуманно, нито е християнско, когато народът, когато широките народни маси... (Рачо разсилният изскочи из кръчмата), когато децата, на ония борци и герои, които възпяваме, мрат от мизерия, да има такъв лукс! Тъй се създава опасна атмосфера, подготвят се бури, градят се основите на краен песимизъм...

Гороломов млъкна да си почине и извади кърпа да изтрие челото си.

– Г-не – каза му нисичко даскал Гатю, – употребихте две чуждици: наместо атмосфера, можехте да кажете въздушие и наместо песимизъм – черногледство.

Гороломов го погледна тъпо, разсеяно, като че не го виждаше. И продължи пак да говори. Говореше все по-разпалено, по-буйно, махаше с едната си ръка, махаше с другата, стискаше юмрук или скръстосваше и двете си ръце на гърдите и задаваше някакъв въпрос. И ето че около вратата на кръчмата се чу шум, селяните там се раздвижиха: като си проправяха път с лактите си, откъм вратата излязоха напред: горският Иван Пеев, с червено лице и зли очи, с руси, паднали надолу мустаци, като рогчета. Сабята му долу беше обкована с гривни от тенекия. После – Янко, бивш общински стражар, с още незараснала рана на носа, Атанас Шайката, Черното Павле.

Селяните разбраха, че ще стане нещо, и се спогледаха. Гласът на Гороломов гърмеше:

– Внимание! Внимание! Внимание! Ето какво е нужно в днешния съдбоносен час. Нашата държава прилича на тежко натоварена кола, която слиза надолу из урва. Внимание! Трябва да се запъне колелото с кучката, да се държат здраво юздите на конете, да не се претури колата...

– Защо сте я натоварили? – извика Черното Павле.

Гороломов го погледна.

– Питам: защо сте натоварили толкоз колата?

– Аз не съм я натоварил. Аз давам пример.

– Пример... Знайме ги тез примери – изръмжа Атанас Шайката.

Високият селянин с обецата гледаше намръщено, с омраза, Черното Павле и му каза тихо, като че изсъска:

– Махни се!

Дори даскал Гатю се намеси:

– Ех, Павле, и ти...

Черното Павле погледна селянина, погледна даскала и повтори:

– Искам да ми каже защо е натоварил толкоз колата ...

Какво стана след това, не можа да се разбере. Високият селянин като че каза нещо на Павле и като че го мушна в гърдите. Към него се спуснаха горският Иван, Янко, Атанас Шайката. Дигна се врява, чуха се удари, паднаха чаши и се счупиха. Гороломов най-напред беше като втрещен, после, какъвто си беше висок, сложи и двете си ръце върху рамената на един селянин, но два юмрука се стовариха отзад по гърба му. Гороломов се обърна – други два юмрука по гърба му. В същия миг двама-трима общински стражари нахлуха в кръчмата: "Стойте! Стойте!" – викаха. Селяните се разделиха надве, показа се Токата.

Като посочваше с пръст ту тоя, ту оня, Токата казваше:

– Тоз... тоз... тоз!

Стражарите веднага грабваха посочения и го туряха настрана.

– Тоз!... Тоз!...

– Ама защо и мене, г-н кмете, аз такова...

– Тоз! – продължаваше Токата. –Тоз! – и посочи Гороломова.

Един стражар го хвана за лакътя, Гороломов се обърна да каже нещо на Ивана, но Иван го нямаше. Като подплашено стадо, из двете врати всички, които бяха вътре, избягаха навън. Гороломов рече да си вземе чантата, стражарят помисли, че иска да бяга, преграби го през кръста и го хвърли настрана. Кръчмата беше празна. Останали бяха само арестуваните. По пода се валяха една спитена обувка, един калпак и бастунът на даскал Гатя. Самия даскал Гатю го нямаше никакъв.

– Закарайте ги в общината! – изкомандува Токата. И прибави: – В маазата!

Арестуваните, заобиколени от стражарите, тръгнаха. Тук бяха Бившият, Данаил (Дима Райнов Токата не посмя да арестува) и трима-четирма други селяни. Между тях, с наранена гордост, поусмихнат, крачеше Гороломов.

Когато вече в кръчмата нямаше никой, отнякъде излезе Джурката, доде, разгледа кое беше здраво, кое счупено, после се върна зад тезгяха и, като сне очилата си от челото на носа си, написа в един тефтер от сива халваджийска книга следното: счупени 8 чеши 100 ле.; две чении 40 ле.; едно шише с винуту 45 ле.; пуртрета на Гешуф скъсан 120 ле.

И като тегли една черта, написа отдолу под нея: вреди и загуби от битката 305 ле.

А арестуваните отиваха към общината. Далеч зад тях, бавно, с ръце отзад, наперен като петел, пристъпяше Токата. Той беше доволен. Доволен беше и от своите “момчета” – Иван Пеев, Янко, Атанас Шайката, Черното Павле. Всичко стана тъй, както беше го наредил. В тия работи Токата беше голям майстор.

– Свободни избори ли? – говореше той. – Може, защо не, не съм против. Но има хора прости, неуки, трябва да го научиш какво да прави, къде да върви, трябва да го просвещаваш.

И той ги просвещаваше тъй, че често някой от мястото, дето бяха го просвещавали, трябваше да го носят право на болницата. Друг не беше и за болница: цял посинял, дето го похванеш – вика, охка. Такъв го събличаха гол, обвиваха го в пресни кожи и два-три дни седеше в къщи, като лехуса.

Само веднъж "момчетата" на Токата го засрамиха. Пак беше на един избор. Всичко, разбира се, беше се свършило благополучно, изборът беше спечелен. Дойде околийският началник, стана събрание в читалището. Тъй като се шушнеше, че опозицията готвела нещо, за всеки случай Токата скри "момчетата" горе в галерията. Сам той взе да държи реч.

– Говорят – каза той,– че в изборите сме си служили с насилия, че имало побойници, чомагаши, че съм имал бил някакви момчета. Кой казва туй? Да го докаже! Де са чомагашите? Де са момчетата ми?

Като чуха това, скритите в галерията "момчета" помислиха, че ги викат, показаха се горе, небръснати, с пламнали очи, със сопи, и завикаха:

– Тук сме, г-н кмете! Тук сме!

Други времена бяха сега. Токата искаше да бъде по-предпазлив. Той не отиде в общината, а се поразходи из селото. "Момчетата" му се изредиха при него и му разказаха какво се говори – кого селяните смятат прав, кого – крив. И чудно нещо: за Гороломов не се говореше лошо. Сам Токата нямаше нищо против тоя веселяк, който пее и свири, неговият удар беше насочен главно против народниците. Освен туй тоя рошав дърдорко – де да го знаеш? – може да излезе човек с връзки и да ти докара бела на главата.

Токата се върна в общината. Като влезе в коридора, стъпи на капака на маазето, на който имаше желязна халка и през нея напреки беше прекарана тояга – и с наведени очи, ослушан, попита:

– Г-н Гороломов, как сте?

Отдолу като из гроб някой се обади:

– Добре съм. Само че малко е студено...

По-надълбоко чу се гласът на Бившия:

– Беззакония се вършат тук. Насилия се вършат. Позор! Позор!

Токата се усмихна и влезе в канцеларията. След малко заповяда да доведат Гороломова. Той се приготви да бъде любезен, позасмя се, зачука с пръсти по масата. Намисли какво да говори – нека тоя гражданин да го не мисли за прост. Преди няколко години той имаше за секретар-бирник един изпаднал живописец, самоук, с когото се разбираха добре. Двамата по общински работи бяха отишли в София и като бяха в кабарето, Токата забеляза, че когато момичетата додат да събират парса и се спрат до секретар-бирника, той казваше: "Артист!" – и след тая дума те не настояваха и го оставяха. Добра дума, лесен начин да се отърве човек! Тогаз и Токата, като му поднасяха чинийката, самоуверено, през рамо, казваше: "Артист". И не искаше да знае защо момичетата примират от смях.

Токата чакаше Гороломова. Ето го той влезе. Разсилният застана зад него. Гороломов беше доста бледен, косата и брадата му бяха разбъркани. Токата го гледа, гледа, па каза:

– Бе, г-н Вероломов...

– Гороломов – поправи арестантът.

– Нищо де, все едно. Бе, г-н Гороломов, вий барем сте учен, интелигентен човек сте, бива ли тъй? Не знаете ли, че политическите събрания са забранени? Що не си седите в града?

– Г-н кмете, аз съм инспектор-аквизитор на застрахователното д-во “Рила”. Аз ходя по застраховки.

– А правите събрание.

– То не беше събрание... Така, експромтом...

– Как

– Експромтом.

– Добре де, добре, разбирам. Слушайте, господин Вероломов.

– Гороломов.

– Нищо де, все едно. Аз трябваше да ви съставя акт, но нейсе, от мене да мине. Има грешка – има прошка. Друг път да знаете... Друг път да не правите така.

Токата посегна да поеме преписката, която му подаде един писар. Писарят му пришепна нещо. Очите на Токата попораснаха: "Такваз ли била работата!" – като че казваше погледът му, докато слушаше писаря.

Той прочете един-два листа от преписката и каза:

– От Каралийска община... Не... – Токата погледна в преписката – от околийското управление ви търсят, загдето там, в Саръджа, сте се представили за съдия. Незаконно сте си присвоили чуждо звание. Значи, вас ви бива и за туй, а? – каза Токата. И гласът, и погледът му бяха вече други.

– Г-н кмете – каза разсилният, – един стражар от околийското.

– Нека дойде.

Като звънеше с шпорите си, с преметната карабина на гърба, влезе млад стражар, погледна усмихнат Гороломова, като да го познаваше, и подаде един плик на кмета. Токата удари плика с едната му страна по масата, разпечата го и зачете писмото. Изведнъж той скочи, зачервен, ядосан.

– Бе ти какъв си? Кой си? Що за човек си? – викаше той на Гороломова. – Гороломов ли си, Вероломов ли си, Гърмидолов ли си, не искам да зная! Не си чист човек ти, туй зная аз. Аз, като те видях още, разбрах що за стока си. Я – и с брада!... Интелигентен...

Токата, задъхан, седна и взе пак писмото в ръце.

– И туй е за тебе. Искат да бъдеш откаран под стража в окръжния съд. Съди те окръжният лесничей Га-Га...

– Галов.

– Да, Галов. За обида и клевета.

– Галов е вагабонтин! – избухна Гороломов. – Аз ще го докажа.

Токата се поуспокои, чукаше с пръсти по масата, усмихваше се. Но нещо недобро имаше в очите му, загрозени от изрусели, почти бели ресни на клепачите. После той позвъни. Влезе писарят.

– Бай Димитре – каза Токата весело, като че канеше някого на сватба, – приготви едно препроводително писмо за г-н Вероломов.

– Гороломов.

Токата махна с ръка.

– Г-н кмете – каза Гороломов. – Позволете – две думи.

– Никакви две думи.

– Моля... само две думи...

– Не!

Токата погледна разсилния и му направи знак с пръст: пръстът му посочи навън, посочи нагоре, след туй изви и посочи право надолу, към земята. Разсилният разбра, завъртя се, взе Гороломова близо до себе си и го изведе вън. В коридора капакът на мазето пак се отвори. Гороломов поприбра пешовете на палтото си, наведе се и заслиза надолу по стълбата.

 


напред горе назад Обратно към: [Приключенията на Гороломов][Йордан Йовков][СЛОВОТО]
© 1999-2022, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух