Брой 38

Литературен вестник

14-20.11.2001
Год. 11

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

ИЗДАТЕЛСТВО

 

ОБМЕН

Български брой на Dekada Literacka

 

Как полското съзнание възприема българската литература от последното десетилетие? Целият брой на Dekada Literacka (Х.2000) е посветен на най-съвременната българска текстова действителност. Тя е рамкирана от краковската българистка Целина Юда, редактор на броя, поставила полските акценти върху българските ни събития. По горчива ирония единственият "небългарски" текст в посветения на нашата култура брой на краковския месечник се сбогува с Йежи Гедройч, чиято смърт е определена като "край на една епоха" в полския обществен живот. И ако специфичните културни реалности налагат говоренето за полската духовност преди и след Гедройч, то българското пространство от изминалите години е рамкирано от размислите Зад гърба на герба (от страниците ни гледат едновременно лъвът с петолъчката и лъвовете с короните) на Н. Георгиев и за самоколонизиращите се култури (Ал. Кьосев). Помежду им българското е проблематизирано от художествени текстове на Боян Биолчев, Виктор Пасков, Константин Павлов, Николай Кънчев, Здравка Ефтимова, Алек Попов, Любомир Канов, Красимир Дамянов, Антони Георгиев, Димитър Коруджиев.

Отвсякъде в Dekada прозират въпросите за връзката с тоталитарното ни минало, за незавършената равносметка - гласове, подсилвани от панорамното представяне на българската литература на 90-те от Целина Юда, от наблюденията на Елжбиета Солак върху посттоталитарния ни език, както и от спомените на Блага Димитрова и Атанас Славов. В тази насока е повлияно и представянето на българския културен печат (със специален акцент върху ЛВ и Литературен форум).

За пореден път изпъква важната роля на културните посредници за присъствието на родната ни мисъл зад граница. Искрена благодарност заслужават Целина Юда и Ханна Карпинска, чиито имена отдавна са синоним за пълноценното съществуване на българското преведено слово в полска - а и не само - среда. Очакваме в следващите по-колористични и по-колоритни броеве на Dekada българската текстова действителност да преодолее бездната с лабиринта на дъното (по Целина Юда, вж. същия брой).

 

Камен Рикев

Dekada Literacka

Nr 9/10 (31.X.2000), Kraków

Виртуалната библиотека!

© Литературен вестник