Словото

Сдружение с нестопанска цел

СЛОВОТО

 

 

ДЕЙНОСТ

ЧЛЕНОВЕ

УСТАВ

ИЗДАТЕЛСТВО

ИМЕЙЛ

ПОМОГНЕТЕ!

 

 

 Слово.бг 

 ХуЛите 

 Словеса 

 

У С Т А В

на СДРУЖЕНИЕ „СЛОВОТО“

 

Глава Първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 Чл. 1. Сдружението с наименование „СЛОВОТО“ е доброволна неправителствена и непартийна организация, обединяваща физически и юридически лица с идеална цел, занимаващи се със създаване, публикуване и популяризиране на българската литература, като развива дейността си в съответствие с настоящия Устав и действащото в страната законодателство.

 Чл. 2. Сдружение „Словото“ е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, което възниква с вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд.

 Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Сдружението е: гр. София, район Младост, ж.к. Младост 3.

 Чл. 4. Сдружението е създадено без определен срок на съществуване.

 Чл. 5. Сдружение „Словото“ не може да има клонове в страната или в чужбина.

 

Глава Втора

ЦЕЛ И СРЕДСТВА

 

 Чл. 6. Целта на Сдружение „Словото“ e:

 1. да развива, популяризира и утвърждава българската история, литература и култура;

 2. да подпомага публикуването и издаването на произведенията на нови български автори;

 3. да утвърждава в обществото значимостта на българската художествена литература чрез съвременни информационни технологии.

 Чл. 7. Предмет на дейност на Сдружение „Словото“:

 (1) публикуване и популяризиране в Интернет или посредством други информационни технологии текстове и материали на българското книжовно наследство, история, литература, и култура.

 (2) разработва и осъществява програми за организационно, методическо и научно подпомагане на дейността си и контролира осъществяването им;

 (3) представлява и защитава интересите на своите членове пред трети лица и държавни органи;

 (4) сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за своевременен обмен на технологии, информация и идеи;

 (5) взаимодейства със съответните държавни и обществени институции;

 (6) възлага, финансира и осъществява изследвания, научни разработки и публикации, свързани с дейността и целите му;

 (7) организира симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни форуми;

 (8) организира разпространение на преводи на български произведения на чужди езици;

 (9) организира и подпомага създаването и разпространението на мултимедийни продукти с българска литература.

 Чл. 8. Сдружението извършва като допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, издателска, информационна, консултантска, дизайнерска, програмистка дейност, мениджмънт и маркетинг в областта на литературата, културата и изкуството. Приходите от допълнителната стопанска дейност, която се регулира от нормативните разпоредби на Търговския закон, се използват за осъществяване и постигане на поставената пред Сдружението цел. Сдружението не разпределя печалба.

 Чл. 9. Сдружение „Словото“ може да участва и в други юридически лица, доколкото това е необходимо за ефективното осъществяване на дейността по изпълнение на целите и задачите му.

 

Глава Трета

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

 Чл. 10. (1) Член на Сдружението „Словото“ може да бъде всяко дееспособно физическо и юридическо лице с нестопанска цел (без политически партии, фирми и сдружения на религиозна основа), които приемат устава му, внесли са дължимата встъпителна вноска и работят за постигане целите на Сдружението.

 (2) Членството е редовно и почетно.

 Чл. 11. Членуването в Сдружение „Словото“ е доброволно. Нови членове се приемат въз основа на писмена молба, отправена до Управителния съвет, която съдържа всички индивидуализиращи кандидата данни и препоръки от поне един член на Сдружението.

 Чл. 12. Управителният съвет се произнася по молбата за встъпване в първото си редовно заседание и докладва решението си за утвърждаване на следващото Общо събрание.

 (1) В едномесечен срок след произнасянето на Управителния съвет могат да бъдат правени възражения срещу кандидата.

 (2) Общото събрание не може да откаже утвърждаване на член, освен ако са налице основания за това, съгласно настоящия Устав.

 Чл. 13. Членството възниква от момента на внасяне на встъпителната вноска и след утвърждаване на приемането от Общото събрание .

 Чл. 14. (1) За почетен член може да бъде прието всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, както и юридическо лице с особен принос и заслуги в развитието, популяризирането и утвърждаването на българската литература и култура, допринесли за изпълнението на целите и задачите на Сдружението. Почетните членове имат право на съвещателен глас в Общото събрание.

 (2) Почетни членове се приемат въз основа на писмено предложение от поне 5% от членовете на Сдружението, отправено до Управителния съвет, като Управителният съвет може и служебно да издигне и разгледа кандидатура за почетен член.

 Чл. 15. Редовните членове участват в Общото събрание с по един глас.

 Чл. 16. На приетите членове Сдружението издава официален документ за членство, който се презаверява ежегодно.

 Чл. 17. Членството се прекратява:

 1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет;

 2. чрез изключване - с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато поведението на член на Сдружението грубо злепоставя интересите на сдружението; когато изключваният системно не изпълнява своите задължения и нарушава Устава. Изключеният член няма право на връщане на встъпителната си вноска и внесения членски внос;

 3. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

4. при отпадане в случай на невнасяне на определения членски внос до края на текущата календарна година. Отпадането се констатира от Управителния съвет чрез представяне на съответните документи.

 Чл. 18. Права на членовете на Сдружението:

 (1) да участват в работата на Общото събрание;

 (2) да участват в дейността на Сдружението;

 (3) да получават информация за дейността на Сдружението;

 (4) да получават възнаграждение за положен личен труд или извършени услуги, когато това е уговорено изрично;

 (5) да внасят пред Управителния съвет предложения и проекти за развитие дейността на Сдружението;

 (6) да ползват с предимство пред други организации и лица, нечленуващи в Сдружението, материалната база и да получават съдействие при организирането на тематични мероприятия, съобразени със задачите на Сдружението за постигане на неговата цел.

 Чл. 19. Задължения на членовете на Сдружението:

 (1) да внесат встъпителната си вноска;

 (2) редовно да внасят членския си внос в ежемесечни вноски;

 (3) добросъвестно и в срок да изпълняват задълженията, поети за решаване на конкретни задачи; 

 (4) стриктно да съблюдават задълженията си и правилата на настоящия устав.

 

Глава Четвърта

УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

 Чл. 20. Органите на управление на Сдружението са:

 (1) Общо събрание;

 (2) Управителен съвет;

 (3) Председател на Управителния съвет;

 Чл. 21. Общото събрание на членовете на Сдружението е негов върховен орган, в който влизат по право членовете-учредители, редовите членове и почетните членове.

 Чл. 22. Компетентност на Общото събрание:

 (1) изменя и допълва устава;

 (2) приема дългосрочни планове, програми и други решения  за постигане целите и задачите на Сдружението;

 (3) решава въпроси, свързани с разпореждането с недвижими имоти и учредяването на вещни права върху тях;

 (4) избира членовете на Управителния съвет и Председателя, а при необходимост ‑ формира и други органи на управление;

 (5) обсъжда и приема годишния отчет и баланса, внесен от Управителния съвет и освобождава членовете му от отговорност;

 (6) приема годишния бюджет;

 (7) решава въпросите свързани с последиците от прекратяването на Сдружението и го прекратява; 

 (8) утвърждава решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове и изключва членове на сдружението;

 (9) приема символиката на Сдружението по предложение на Управителния съвет.

 Чл. 23. Редовни заседания на Общото събрание се провеждат най-малко един път в годината. Задължението за тяхното свикване е на Управителния съвет.

 (1) Общо събрание може да се свика и по искане на 1/10 от членовете. В случай на отказ от страна на Управителния съвет да извърши действията по свикването, се прилагат разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел;

 (2) Покана за свикване на общо събрание се обнародва и в Държавен вестник и се поставя на видно място в сградата по седалище и управление на сдружението, един месец преди насрочения ден. Поканата съдържа дневния ред, дата, час и място за провеждане на общото събрание и по чия инициатива се свиква. По въпроси, невключени в обявения в поканата дневен ред, решения не се взимат.

 Чл. 24. Общото събрание е законно, ако на него присъстват или са представени чрез делегати най-малко половината от членовете на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда независимо от броя на явилите се членове;

 (1) Членовете на Сдружението имат право на един глас.

 (2) Всеки член на Сдружението може да представлява не повече от двама други членове на Сдружението въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

 (3) Член на Сдружението няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до него, неговия съпруг(а) и роднини по определени в член 28 на ЗЮЛНС, както и до юридически лица, в които е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решение.

 (4) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на гласовете на присъствуващите, но за изменение на Устава, за прекратяване на Сдружението или сливането му с друго е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите;

 (5) Гласуването е явно, освен ако събранието в конкретен случай не реши друго.

 (5) На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателствалия събранието и неговия протоколист.

 Чл. 25. Управителният съвет се състои от 3 (три) члена с мандат от 3 (три) години. Членовете на управителния съвет не могат да бъдат преизбирани за повече от два мандата последователно.

 Чл. 26. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя на Управителния съвет, в отправена най-малко 7 (седем) дни преди датата на провеждане на заседанието писмена покана, в която се съдържа проект за дневен ред. В изключителни случаи заседание може да се свика по телефон, факс, телеграма или електронна поща. В такива случаи УС може да взема и неприсъствени решения, подписани без забележки и възражение за това от всички свои членове.

 (1) Заседанието е законно, ако на него присъстват най-малко половината от членовете на Управителния съвет.

 (2) Решенията се взимат с мнозинство от всички членове.

 Чл. 27. Компетентност на Управителния съвет:

 (1) разработва, приема и предлага за обсъждане и приемане на Общото събрание планове и програми, отчети и други;

 (2) осъществява ръководството на Сдружението и взема решения по тези въпроси;

 (3) определя необходимостта, броя, вида на щатовете за сътрудници на Сдружението и техните възнаграждения;

 (4) приема, предлага за утвърждаване приемането и за изключване членове на Сдружението;

 (5) обсъжда и решава всички въпроси по дейността на Сдружението, които са извън компетентността на другите органи на Сдружението;

 (6) прави предложения за извършване на разпоредителни действия с недвижими имоти и учредяването на вещни права върху тях;

 (7) разпределението на функциите между членовете на Управителния съвет се извършва по предложение на Председателя на Управителния съвет с решение на Управителния съвет;

 (8) изготвя и предлага за утвърждаване символиката на Сдружението.

 Чл. 28. Освобождаването на членове на Управителния съвет става с решение на Общото събрание по тяхно писмено искане или по мотивирано предложение на член на Сдружението.

 Чл. 29. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.

 Чл. 30. Председателят на Управителния съвет:

 (1) представлява Сдружението пред трети лица;

 (2) свиква заседанията на Управителния съвет;

 (3) ръководи заседанията на УС и ги председателства;

 (4) в негово отсъствие тези функции се изпълняват от упълномощен от Председателя на Управителния съвет член на Управителния съвет;

 (5) организира, ръководи, осъществява оперативното ръководство;

 (6) разпорежда се с бюджета и финансовите средства на Сдружението и носи отговорност за това;

 (7) изпълнява и контролира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

 (8) сключва договори с персонала на Сдружението;

 (9) съхранява и води документацията на Сдружението.

 

Глава Пета

ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

 

 Чл. 31. Имуществото на Сдружението се състои от парични средства; недвижими имоти и права върху тях; движимо имущество и ограничени вещни права; дялово участие в дружества; ценни книжа; вземания и други активи.

 Чл. 32. Имуществото на Сдружението се набира от встъпителни вноски, членски внос, целеви средства от държавни органи, общини, кметства, фирми, кооперации, банки, обществени организации и граждани, фондации, дарения, завещания, печатни издания и всички останали придобивни способи, съвместими с целта на Сдружението и допустими от закона.

 Чл. 33. Сдружението изгражда отношенията си с фирми (юридически лица със стопанска цел) чрез договори за продължително изпълнение, чиито условия ще бъдат конкретно договаряни и ще определят срока и формите на сътрудничество.

 Чл. 34. Размерът на встъпителната вноска и членския внос, дължими от членовете на Сдружението, начинът и сроковете на внасянето им се определят от Общото събрание и подлежат на актуализиране по негова преценка.

 Чл. 35. Имуществото на Сдружението се управлява от Управителния съвет, който решава и начините на разпореждане с него.

 Чл. 36. По предложение на Председателя на Управителния съвет, бюджетът на Сдружението се приема от Управителния съвет и се утвърждава от Общото събрание за всяка финансова година.

 Чл. 37. Управителният съвет може да създава целеви фондове от имуществото на Сдружението.

 Чл. 38. Ежегодно Управителният съвет сам или чрез лицензирани лица проверява баланса и отчета по изпълнението на бюджета и го предлага на обсъждане пред Общото събрание на Сдружението, който се приема от последното. Управителният съвет се освобождава от отговорност след приемане на баланса и отчета от Общото събрание.

 

Глава Шеста

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ

 

Чл. 39. Сдружение „Словото“ се прекратява с решение на Общото събрание или с решение на Софийски градски съд.

Чл. 40. При прекратяването на Сдружението се извършва ликвидация. Ликвидаторът се определя от Управителния съвет, извън случаите, когато се назначава служебно лице от съда.

Чл. 41. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на Сдружението от Софийски градски съд.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 Неуредените в устава въпроси се подчиняват на общия режим на Закона юридическите лица с нестопанска цел и на действащото в Република България законодателство.

 Настоящият Устав е изменен и допълнен на Общо събрание на Сдружение „Словото“, проведено на 19 октомври 2002 година в град София, и е подписан от председателя и протоколиста на събранието и от членовете на Управителния съвет.