напред назад Обратно към: [Изповедание на трите вери][Софроний Врачански][СЛОВОТО]Краткая повест о суеверие


На някое място, у някое село много били болни человеци лежали и много от них напразно умирали. И спроти това случение весма голям страх било нападнало между ония человеци и наченали да са разговарят и да думат: „како би возможно да са изцелим ний от тоя недуг и смерт?“ И тако като са разговаряли и един говорил другое, а другий другое, тогива излязъл между них някой старец и рече: „Братя мой, слушайте мене аз да ви скажа: вий добре знайте, како Яков, нашея селянин, отдавна много не е погребен у гроба, и знайте, како беше он здрав и крепок человек. Он сеги у гроб цял ест и станал вампир. от излази нощем из гроба и ходи по доми нашея, и дави и уморява человеците, ала аз зная тому лекарство. Токмо принесете мене един колец от древо глоговое и сас него да раздробя тяло Яковое и да верувате добре, како вече занапред не има да изходи от из гроба. Но утре ви да поидете да разкопайте гроб его и аз да прииду да го изцеля.“ И тако вси согласили са сас оного старца да учинят тая неподобная работа и сторили я.

У тоя ден някой малий Йосиф поишел бил сас отца своего на гроб сас другии человеци и гледал тамо оная грозная работа, що я уработили тие простии человеци. А на утре поишел на школята да чете и даскал го попитал: „На вчерашния ден камо си бил ти? Защо не си приишел на школя да четеш?“ И он сказал где бил за вчера и що учинили селяни сас онаго мертвеца, и що са случило на ония гроб. И тогива ония даскал наченал да сказува на ученици свои и рече им: „Слушайте, любезная чада моя, и не прелщавайте ся сас таковое пустошное веровоние, що говорят простии и неучении человеци. И да не верувате това никако, како станва мертвое человеческое тяло вампир или зло да учиня на человеците, како може да буде то. Ала са случава на някой място, та коги изкопаят мертвое тяло, има кров у тяло его, каквото има у человеческое живое тяло. Ала на тая кров причина ест земля оная, що лежи то мертвое тяло, почто знатно ест, како ся случава ония гроб на някое мазное тефеное сумпоритое и рудное място и часто ся разтопява оная теф от многая вода и смеся са сас оная кров, що е у того съсирена останала. И тако оная мертвая кров у оного человека разтопява ся от оная теф и обновява ся и станва като самая кров у живаго человека. а прости и глупави человеци, коги видят тако, имат како е станало оний человек вампир, и изгоряват оное мертвое тяло. Велик грях ест. Ала ако хочем да разсудим и да разумейм от какво са ражда по человеците болест и напразния смерти, то са види и знайно ест, почто на тие болести причина ест нам грехове наши и законопреступление нашей, и безмелное питие наше. Ето това скъсява живение наше.“

И тако оний учител свершил учение свое, и вси ученици благодарили его, и свободил их от таковое пустошное простолюдинное верование.

Увещание

И другое да речем. Ако имате зарад това някой размишление, возможно ест и тако да учините: да сторите у църква парастас зарад оного мертвеца, що имате умисъл на того, и да го возпомене свещенник на светую литургию да воздвигне „трисветое.“9 После да поиде свещенник на гроба онаго и тамо да стори водосвещения и да прочене ония три молитви запрещателнии, що са на светое крещение, и оная вода да пролей крестообразно над онаго мертвеца сас тие речи: „да сокрушатся под знамение образа креста сего вся сопротивния сили.“ И оттамо да поиде и да прочете водосвещение у ония дом, що имат размишление и страх от тая суеверная умишления. И тако Божиею помощию хоче да изиде от них таковое сумнителное и пустошное умишление от ония простотии и неразсуднии человеци, а не да сторят по своя злоразумное обичай и по своя простая и глупая лудост, да фарлят на огън оное неповиввое и мертвое тяло и немилостивно сас неразсудност да го изгорят и да стане пепел. Но они человеци, що са причина на то изгорение человеческаго состава, Бог их хоче да изгори на огън вечний, що не угаснява никога. Велик грях ест.

 


9 Възглас на литургията „свети Боже, святи крепки, святи безсмертни помилуй нас“

 


напред горе назад Обратно към: [Изповедание на трите вери][Софроний Врачански][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух