напред назад Обратно към: [Изповедание на трите вери][Софроний Врачански][СЛОВОТО]Повест за еврейската вяра и обичаи


Предисловие к любезнейшему читателю

 

Приносям на обучание вашему, любомудрий читателю, тая книга, що е преведохме от греческаго езика на простий болгарский язик, що е сочинена от Павла Медика, що е от прежде бил евреин и приел веру християнскую, свещенное писание, реченое на Вехтий и Новий закон. Той Павел — муж учен, словесен и на еврейскую веру изкусен. У тая книга хоче да види читател наш обичай и служение еврейское синагоги и хуление и буесловие на проклятая Талмуд — книга нихная, що подават евреи на нея веру беднии и отвращение накрая по всякое главе.

По причина на тая слепота нихная ест оний трепетний грях, що го сторили на истиннаго Месия господа нашего Исуса Христа, що го разпънали и убили като злодея. они били изпервен язик свят, люди избрани и наследници обетованную землю и на все блага ея. Окрашени били сас свещенство и обогатени с царство, с патриарси и пророци, що били чуднии и ведилие мужие. А сега станали гнусни и омерзени, и проклети от Господа, и опустени от Божие посвещение. И от отечество свое отчуждени и изгнани, и разпилени по всия свят, и лишени от свещенство и от царство, и от светии мужие, но изполнени с лест и лъжа, и воздишат под тежкое иго работное от 1800 години.

Ала не е потребно да се почудим, благочестиви читатели наши, с них, като са упаднали у таковое безчинное злополучное состояние и углубени у темнога, непознание и услеплени с все сердцем и умом.

Зарад това и аз возжелах за изпиша спасение на тия бедни евреи на тая книга и преложих им показание, како пришел ест чаемий их, вожделенний Месия. И сказувам им с мартория равинская и от божественное писание, како несумнено пришел ест и не е потребно да чакат другиго. И призовем евреите да прочетут тая книга внимателно, та дано изволи Бог да влей в сердцай их познание и да отворят очи свои, и да видят свят истинский, и да оставят буесловия и лъжесловие равинское, що са трудят на нихние погубление.

Спроти тая скопост потребно ест читател наш да поскорби зарад окаяние и слезодостойное состояние еврейское и по силе свои да предстои, да поучи и да настави евреите. Почто с частное показание дано оставят прелест и буйство, и слепота своя. И хочем да придобият ония погубении овци, и хочем да приемнем от Бога великое воздаяние.

Приими това прочее благоохотно, любезнейши читателю, почто на християнина велика полза ест да настави прелещеннаго евреина. Понеже на евреина нужно ест да познай прелест свою и да спечели спасение свое. Но дано ги подари Бог, що он не хоче смерт грешника, но обратити са и живу бити ему.

Здравствуй!

 

 

О смешении брачном и спртои мясечнии еврейския

 

Много и различнии чинове и обичаи навикнали еста евреите на смешение брачное, що хочем от них нящо мало да скажем кратко.

Като са сговорят от страни женифовши и невестния и хочет да учинят смешение брачное, собират ся многое множество евреи, роднини и приутели и жениховии, и невестинии и учинят единое писание, како са обещали отец или матер да подадут дъщер свою девойка или вдовица на того мужа сас толкова числа вещи прикя. И от другата страна обещава са оний муж, како хоче да уземе тая девойка на имя, имен рек, или тая вдовица за женя. Полагат и нарекут време колико хочут да чакат, докле учинят сватба. Това писмо, сиреч прикосогласование, подпише ся на него жених и утверждава са от двое мартири. И коги са сверши това, тогива вси, що са найти тамо, поздравляют жениха и срадую ся тому зарад брачное его начинание, почти станали двое.

По това определяеват ден или вечер, що има жениху да прииде народно10 у дом невестиний. Не имат обичай да иде жених да посети невестата без определеное время. У тоя ден, коги буде посещение, пратят си харизма воздаяние жениху и невестата. Невестата проважда тому риза, гащи, скуфия малая и друго подобное, а жених проважда на невестата гердан сас многоцветнии камене и маргаритарин и сас това една тепсия захарика. Влази крайно всех жених у дом невестиний ведно сас роднини и сас приятели свое и седне близо до невестата, ала не имат помежду си ни хоратене, ни подвизание, но стоят неподвижни като идоли. И като са мине един час, приносят тогива оное смешение и захарика и тамо всякий яде и пий и връща са всякий у дом свой. А на утре паки отхожда жених да посети невестата и тогива, ако прииде на главу его, хорати, ако ли не, а той стои и мълчи като и на вчерашния ден. Нахождат ся някои от них, що стоят пят дни или повише и не хоратят никак, оправят ся спроти местному обичаю и спроти волята на отец и матери их.

Кога постигне определенное време, що е учинено на прикогласие, зарад да учинят сватба, и определяват тоя ден, обичай имат заради девойка в свряду да учинят сватба, а за вдовица у пяток. Седем дни преди сватбата, ако е преминало на невестата мясечная ея, отходи на баня и умива са или сас топла вода, или сас студеная, влази все на това и вручват на това едно тщание повише от потребное. У тия седем ден, що са пред сватбата, наготвят и украсяват доми свои сас голямое тщание, калесват роднини и приятели свое на послужение сватбеное, що хоче да буде.

После всех, коги привтаса уречений ден, облачат ся и двоица, сиреч жених и невеста, сас одеяние богатное, какво му буде состоянието и каквото има, и на дванадесятий час отхождат безчетно много евреи у дом жениховий и отхождат сас него до синагогите и като свершат молитви свои, доносят жених паки в дом и заводят го у една хижица, що е зарад них много украшена, що тамо стои невестата на един стол, украшен сас благодарност, помежду две жени, що са наричат они помайчими. Полага тогива жениху отгоре на рамени свои оное було и ремену, що го наричат талет, и покрива сас него главу свою, и сас нейное невестата и един от равините узема в руку свою чаша вино и учини благословение на жениха, що приноси едно благодарение сас това на Бога зарад соединение жениховой со невести. Като сверши това, пий он мало част от тое вино и после подаде чашата на помайчима, що седи от десная страна невесте, и тая принесе чашата на невестата, зарад и она да пий мало, от тая чаша пий и жениху. И жених го положи на указателний перст невести и рече й тако: „Сас тоя са перстен ти уневестяваш за мене спроти реченное Мойсеевое и Исраилевое.“ И като рече жених тия речи, равина тоя час строшава оная чаша, що я держи в руку свою. И той час, що са найдат тамо, вси викнат сас голям глас и рекут: „Веси мантов“, сиреч сас доброе получие. Тогива равина узем една другая чаша, полна сас вино, и учини брачное благословение, що приноси благодарение Бога, що ги е соединил на брак. И като пий мало част от тое вино, подаде чашата на помайчимата, що седи от левая страни невести, и като пий от тая чаша жениху и невестата, тогива невестата хвърли тая чаша на землята сас голямое устремление. Тогива пак викнат вси вторий раз и рекут : „Веси мантов“, сиреч сас доброе получие.

По това после отделят ся токло мужие и поидат у една хижица и тамо прочитут прикосогласие, що е написано на мемврана, и жениху приемне тая прика верх себе си и учини обещание, како хоче тая невеста да я има на любов и да я храни, и да я пази, и да держи все това глави11 и обстояние, що са сговорили и согласили пред сватбата. Равин подаде клятва, на жениху приносят равиновая верхная одежда и целуне й полата жениху, и учини клятва. После подават на вси они евреи, що са призовани на тая сватба, различния питие, остудени сас лед, и после отходи всякий в свой дом. И остане тамо жениху и невестата и жените, що свирят, пеят, играят до два или три часа. И най-после подават и ним таковое студено питие и отлучат ся — каждая отходи в свой дом.

На вечеру вечерят жениху и невестата и като свершат вечерание, жениха не може да приближи до невестата, докле не поиде да са очисти на баня зарад очищение законное, що верува да буде узела на мясечная своя. Тая вещ ест невероятна, колко са на това евреи тщателни и держателни. Пазят и вардят това, окаянии, що не хоче Бог вече таковии вещи и не ради ги, почто еста они по естеству человеческое и потребно една да будут и да са содержават. Та белким хочет Бог человеколюбивий да са повдигне и зарад да ги помилува и да ги просвети на обращение.

Седи жениху у дом свой осем дни цели, не излази повон никак. У тие дни яде и пие сас роднини и сас приятели свое играят и веселят ся. Ала в суботу заутра хоче да поиде жениху и невестата на синагоги. И позовут седем лица да прочетат на книгу, що я извадят из кивота, която они по воли свои изберут. Помежду ония четци позовут и жениха да прочете и он чтение на Битие книга у главе 24, що да приемне повеление, що подаде Авраам и Елиезера, слуга своего, като го прати на Междуречие, зарад да уземе жена за сина его Исаака. И помежду прочете и псалту един стих на еврейский язик, и едно дете прочете и пой тая самая глава на халдейское приведение12

И като са сверши таковое последование и вси молитви, що биват в суботу, приносят жениху в дом его и седи тамо, докле са свершат седем дни и да са начене осмий. А невестата от дне сватбиннаго поучават я много опасно да держи скрити космите свои главини сас скопост, като да не буде возможно никому да ги види. Веруват, почто, ако са случи някак да ги види някой человек, после, по смерти ея, потребно ест да стои от космите главини обесена на ада.

Някои евреи уземат повече от една жена, а не вси степени брачнии, що е то запрещено на християните, то било запрещето и на евреите на Вехтия закон. Понеже простено им ест това да уземе един за жена две братови дъщери или сестрини дъщери, що е запрещено на християнския закон. Причина това ест, почто Мойсеова закон ест една посредняя вещ между естественое и евангелское. Ест совершеннейшии от естественое и евангелское. Ест совершеннейшии от естественое и несовершено сравнивают ся сас Евангелието. Затова, каквото са на оное Мойсейское заповядано много, що то на естествений закон не било толкова на пригледание. Тако и християните, като прияли изполнение Благодати, нарекли са синове благодатни, повелено и било различния вещо, и не по естеству, каквото оний закон, що е бил см по человеческий обичай завещан, ала на тая вещ токмо що гледа по естеству наши и по достойнство нашея, каквото и евреите, като били непедепсани и телесни, повелени им вещи, прилични и угодни спроти малое нихное разумение. Тако и на християните предана била им вещ, вече совершенна и духовная.

 

Завещание отвращение

 

На Талмуд книга равините удолжат вси евреи да уземат жени и определили им возраст на колко години да са оженят. Подобно е, говорят, на осемнадесят години да будут. Голямая смутителная вещ броят воздержание и безбрачие и закличат това сас едно злое начало. Говорят, како е безбрачност против нящо на Божие заповедание, що е рекъл на Битие книга у глави 1 на прародителите наши : „Растите и умножите ся, и изполните землю.“13 И закличат това без никой основание, како всякий человек должен ест да уземе жена. Воистину колко ли са далеко они от истина, види ся от Божие речение, що е на самое Божественное писание, како не са нахожда нигде, како е хочел Бог сас таковое заповедание да удолжи Адамовите внуци сас таковая заповед да текут по жени да са оженят. Но Бог благослови их, или им подаде сила да родят человеци, подобни сас того, зарад да изполнят всия свят сас деца.

Известува са все това сас самое реченния божественное писание, почто, като создаде Бог перво ония два прародителие наши, после са обърнал къмто них и подал им благословение свое, каквото гледаме на прежде реченния глави, що сказува тако: „Сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его, мужа и жену сотвори их и благослови Бог их и рече: „Растите ся и умножите ся, и изполните землю, и господствуйте на них.“ Спроти това са позна ясно, како това не било заповед, но едно благоволение, понеже рече: „Благослови их“, а не повеле им. И това, ако би хочело да буде това истина, можело би да буде едно голямо безчиние, како е и тако. Почто Бог хочел да повелей една вещ, подобна сас конское здание14 що не е приятно слово и заповед, зарад да рече и на това самия речи, каквото сказува на Святое писание, на Битие у главе 22, каквото рече Бог на скотовете: „Растите и умножите ся и наполните води в морях, и птици да са изполнят на землю.“15 Много погрешават евреите, като веруват на оная реч, що говорят, како има должност всякий человек да са приобщи на брак, сиреч да са ожени. И още по-голямая погрешка имат тие святие человеци, толкова що ги держат евреите на голямое почитание, що са они безбрачни били и не женили ся на живение свое, каквото живеял безбрачно пророк Илия и Елисей, и пророк Йеремия, и Даниил, и още три отроци Анания, Азария и Мисаил, и още много такивии святии человеци от евреите, що били неженати, и похвалени били от самаго Бога като любимии и вернии приятели, ала не са приобщиха браком.

Но да речем, како е това заповед, и невозприемлем бил он, спроти това всякий хоче да буде свободен от содержание тоя заповед. Почто, коги на една заповед, коги престане скопост ея, престанва вече и должно да са содержава тая заповед. Известно ест, како, ако буде било то повеление Божие, зарад да буде причина за умножение рода человеческаго, ала коги престане едно таковое свершение, престанва вече и заповед. Но причина преста, понеже свето са изполни доволно и богатодарно. Спроти това вече преста оная заповед. Прелещават ся прочее евреите, като мислят таковая неподобная вещ, що е противна на волята Божия. Много и от християните избраннии слуги църковнии повече живеяли безбрачни. Не знаят окаянии почто не изпитват коя сладост и кое утешение и благодарение духовное повише от оная плотская, що са нахождат у таковая статия, отметнуват ся от брака, зарад да могут сас по-многое позволение да са произведут и да будут синове Божии и да оставят молвата и грижата световная, и да внимают на доброработание и изполнение телесное.

Ала зарад да са покаже добрейшии и чистейшии, како хоче тая заповед да престане, хочу како сами евреи да марторисват това, що говоря аз, сас равинское показание, каквото са согласуват вси, почто по пришествие Месиевое тая заповед хоче да престане. Приемат тоя разумение от псалом 145, що дума: „господ решит окованния, разрешава связания.“16 Отговарят: не има другое по-голямо ея спона от това женское месечие, що ги хваща. Почто жена види кров и Бог святий и благословений запретил я от мужа ея у тия дни да са не смеся сас нея, докле са очисти от тая кров месечная. Ала коги прииде Месия, тогива Бог хоче да подаде свобождение. Ала понеже прийде месия, не е вече должност на християните това завещание, почто са повеле святое крещение, що е доволно да очисти всякии скверни и всякую нечистоту.

Тая скопост още, що я полагат на работа, таковое едно завещание показува чисто, како не е заповед Божия това, но мечтателное измишление ест равинское, почто, каквото имат толкова дисидемония и на това женское умовение, и каквото им повеляват, не е возможно да го поверуваме, како да буде и то повеление Божие, що им Бог безмерная мудрост.

Повеляват равините, како тая баня, що хочут да са мият жените, тако да буде учинена: водата на оная баня сас рука да не буде принесета, ами да приходи от само себе или от дожд да са налей у шерна или у кладенец, ала да буде висок тоя кладенец или тая щерна три лакти, ало да буде по-мало, не е служителен. И кой евреин не има баня у свой дом, подобно е оная жена да поиде да са умий на море или на реку, или у някой кладенец. Ала потребно ест да потопи себе все тяло свое и сас скопост на то време, коги са потопи у водата, потребно е да има и на перст свою един перстен. И подобно ест и вторий раз да са накваси у водата. Коги не учини тако, не е очищена от това умовение. Ето на това стои все грижование и попечение еврейское. Толкова опасно держат и пазят внешния вещи — не имат попечение никак зарад душевния ползи. Хочел Бог да положи още таковое повеление на евреите, зарад да ги отдалечи от много дисидемонии, що били навикнали на то време идолопоклонническии язици да учинят сас женските месечнии. Това са производи от левитских книг, у главе 18, що запрещава Бог на евреите между другите нечестни язици да не приближават до жена месечная , тако говори: „И к жене отлученой в нечистоте ея да не внидеши открити стидение ея. Во всях бос их оскверниша ся язици, их же аз от жену пред лицем вашим.“17 И на пророк Варуха у главе 5 дума. Сказува ония чин, що го учиняли лживии евреи виловии, и говори: „Жертвах их нечисте и кровотоки жени прикасают се. “18 Затова, понеже преста оное идолослужение и дисидемония, що держаше причина на една таковая заповед, и спроти това преста и тая заповед.

 

 

О разлучение и отпущение женам еврейским

 

Ако са случи някое любопрение помежду мужм и женам еврейским, равините ги поучават, како е возможно всякому еврею да отпусти жену свою и да й подаде отпущение и да са отлучи от него.

Но това отлучение наишле равините толкова дисидемония, що нужно могут да са изброят. Определяват они и говорят, како са учинили това тако, зарад да буде неудобно на евреите това разлучение и зарад да не буде толкова лесно да го вручат. Това ест ложно, почто не са положили неудобност на тая причина разлучителная, но токмо на скопост, що има да са напише отпущение... Лесност ест тая причина разлучителная, почто са удисидемонили много, како да изпишат това отпущение, почто са обръща на много полза нихная.

Равините повеляват то отпущенное писмо да са на мемврана, а не на хартия и сас слова еврейския, и мемвраната да буде четвероугленная и от дванадесят стихове, да не превозходи на више, ни малейший, понеже тая са книга нарича на еврейский язик гет и писанието, що е учинено това слово, на изчисление верное писание да буде да учиня двадесят начертание. И още повеляват, како едно слово или една реч да не будут прилеплени едно сас другое. И да не има нячто на мемвраната укапнало от мастило или писмото нячто заличено. И по това още подобно е да напишат едно от това отпущение. Часто раза, докле буде едно свершено, должност имат да са напишат много. Сас тая скопост много утолстяват равините кесиите свои сас това ревностное определение, като да пазят свое речение и положение.

Отпущение образ и писмо таковое ест. Тако написуват, сиреч: „На тоя месец, имен рек, на толкова дни и в лето от создание мира, имен рек по изчисление. Ето това отпущение учиням на това място на имя, имен рек, аз, имен рек, син, имен рек, що живея сега на то време у тоя град, имен рек, или у тоя земля, определих да отпустя тебе, жена моя, от това място, имен рек, и да будеш свободна да приидеш на брак сас кого мужа хочеш. Ето това е твое отпущение по закону Мойсеову и Исраилеву.“ После питат равините волно ли учиня това отпущение и он като отговори „тако ест“, тогива равините повеляват на оная отпущенна жена да си отвори руцете и да ги держи собрани една при другая, зарад да уземе оная отпущенная книга, зарад да не упадне на землята. И она като си отвори руцете, и муж ея спусне отгоре писмото. И като упадне писмото у руце ея, и той час муж речет ей: „Аре зе гиктин“, сиреч: „Това ест отпущение свое.“ И она уземе оное писмо и подаде го на еднаго равина, и бива тая жена свободна.

И като са минат четиридесят дни, тогива може да ся омужи пак за кого хоче и кого ареса. Ето таковий чин ест юдейское отпущение.

 

Завещание отвращение

 

Това ест есно позволение, що са подаде от Бога на еврейския род, како да може всякий евреин сас благословная да отпусти жену свою сас книгу разпустную. Тако са нахожда писано на Второзаконие у главе 24. Тако говори: „Аще кто поимет жену и живет с нею и будет аще не обрящет благодат пред ним някоего ради срамна дела, да напишет ей книгу разпустную и вдаст в руце ей и да отпустит ю из дома своего, и отшедши да будет жена мужу иному.“19 Учинили това Бог, зарад да липса много зло, що било хочело да буде, ако не би подал таковое позволение, сиреч: части гласи женския разпущение от закона и другии подобнии им. И още ги простил Бог, почто язичниците идолослужителнии отлучали жени свое без другое — доволно беше им една реч или един образ, заради да учинят това отлучение. Тяст Сампсон, каквото пише на Судии книга у главе 1520, учини разпущение между дъщер свою сас затя своего, що били соединени на брак. Артаксеркс цар, каквото е писано на книгу Естир у главе 1, отлучил Астину жену свою. 21 Сонизходил Бог на простий род еврейский да отлучават жени свое и хочел да ги разлучи от идолослужение, почто, кой хоче да остави жену свою, да й подаде книгу разпустную, а не сас дерзост по чину язическому, каквото имат они обичай.

 

О отпущение и свобождение жени умерашаго брата някоему евреину безчадно сущу

 

На книгу Второзаконие у главе 25 пише, како е повелял Бог, кога умре някоему евреину брат и не остави чада от жену свою, що я имал, или от друга, подобно ест да уземе оний брат жену брата своего за жену или да я отпусти между собора на свобод. Тако повелено ест от Свещенное писание: егда живут братя вкупе и умрет един от них и плода не будете му, да не будет жена умершему от дому иному мужу, иже нест ужика. Но брат мужа ея да внидет к ней да поимет ю в жену себе и да живет с нею. И будет первенец, иже ся родит, да оставится во име умершаго, и не погибнет имя его от Исраиля. Аще ли не хощет человек пояти жени брата своего, да приидет жена пред вратом к старци и речет: „Не хощет брат мужа моего возставити имене брата своего во Исраили.“ И да призовут его старци града того и да рекут ему. И аще став речет „Не хощу пояти ея“, и приступивши жена брата его к нему пред старци, и да изует сапог (ботуш) его един от ноги его, и да заплюет на лице его, и отвещав, да речет: „Сице да сотворят человеку, иже не созидает дому брата своего.“ И призовется име его во Исраили „дом изувшаго сапог“.

Ала равините повдигат, како е по-добре да подаде свобождение на жене брата его, нежели да я уземе за жена брата его, таковая. Като са минат три месяци след смерта мужевая, собират ся три равини сас двое мартори и нарекут едно място, що хочут тамо да учинят оний суд. Заутра прихождат равините тамо сас марториите и брату на мужа женский и жената на умершаго мужа и рекут ей, како са собират да я освободят. Тогива един от равините попита жената дали са минали три месяца от смерти мужа ея и оставил ли й муж ей братия неоженени, и дали й той брат на мужа ея рожден от того отца; и дали са доволни они да имат деца и да возкресят семе брата своего и да учинят наследство братовно, и още дали постят. Понеже говорят равините, почто, ако са яли тая заутра какво ястие да буде, не може да заплюе лице брата мужа своего. Ако ли има таковая нящо причина, прилагат суд на другия ден. Тогива са обърне и къмто брата умершаго и пита го и дума: „тая ли й жена, що стои тука сеги, подружие22 на умершаго брата твоего? Хочеш ли да я уземеш за жена, или хочеш да я свободиш сас разверзение сапога своего?“ Като отговори брат умерашаго, како не хоче да я уземе за жена, тогива си подава едината нога, що е сас сапога зарад тая работа учинена сас много петелки запетлени. Тогива знаменува жената на брата мужа ея, научена от равините, и рече сас еврейскй язик тия речи, що са писани на Второзаконие тако: „Тоя брат на мужа моего не хоче да возкреси семе брата своего. По това не са нарича вече брат на мужа моего.“ И това като рече, стисне оний сапог сас десная рука своя и резверзи го, и хвърли го долу на землята, и плюне пред него, и сас еврейский язик рече: „Тако подобно ест да буде на человека, що не хоче да созижди дому брата своего.“ Тогива вси, що предстоят тамо, викнат сас голям глас и креснут: „Халуз унаал“, сиреч „Изут от сапога“. И сас таковая скопост разлучат ея и остане оная жена свободна и може тогива да са омужи, коги хоче и кого ареса.

Не е възможно тая жена след смерти мужа своего да поиде за другий муж на вторий брак, докле перво не са свободи от брата мужа ея сас тая скопост, каквото рекохме. Това бива ним нужно на сиротии жени братовии, много сребро уземат от них, зарад да ги освободят.

И като буде свободена оная жена, той час равините учинят едно верное марторийное писмо, като да може жената да са омужи. Това ест чин и обичай еврейский, зарад да разлучат жена от брата мужа ея, смесят много дисидемония: като да буде жена неяла нищо у тоя ден и оний сапог да има толкова и толкова петелки, и да са не разверзва сас левая рука, но сас десная, и другии много таковое измишление равинское. И неистину, како держат заповед, що не ищут вече от Бога после от пришествие Месиево.

 

Увещание отвращение

 

Сумнително ест, како заповед ест да уземе верх жена жена братовая или да я свободи, каквото е речено, бил един чин у евреите, ала на пришествие Месиевое преста. Понеже причина защо положил Бог таковая една заповед, заради да возкреси семе на умершаго брата своего и да не липсва или да умалей племя еврейское и заради да са не смущават наследниците на племето исраилское и отеческое, що лесно може да са случи, коги хоче някоя вдовица да са омужи сас другиго чуждаго человека. Почто хоче сас таковая причина да минат вещо ея на чуждая фамилия и хоче да преступи заповед Божию, що е писан на последний главе у Числ книгу, що повеляла това сас таковия речи: „Да не изменится причастие синов Исраилевих от племени в племя ино, яко кожде в наследие племени отечества своего да са женят синове Исраилеви и всяка дъщер ужика сущи держаше наследие от племени синов Исраилевих единому от сонма отечества ея да будет пчена, за наследит синове Исраилеви кожде наследие отца своего.“23От това са види, како не хочел Бог да минува наследие от племе на племени или помале от самая фамилия. Затова повелял, коги умре брат, да може да уземе верх жена жената на умерашаго брата своего. Ако ли не хоче да учини това, да я освободи пред судия, да извади една сапога на брата мужа ея и он после хоче да са нарича „изут от сапога“, почто не хочел да са покори на закона, зарад да возкреси семе умерашаго брата своего. Но сеги не е вече причина тая заповед на християните, почто преста то держание и как това ест истиное нашей, що показува явное изпитание. Понеже евреите сеги на това време не знаят кой от кое й племя и не знаят кой от едни род и кой от другий, они все изгубили свое племя. И разделение племенное не е било за другая причина, освен токмо да познава всякий евреин племето свое, та коги прииде Месия, да може да са познай лесно, каквото е и обещано, како от племени Юдовое хочет да буде начало по плоти его. Ала вече не са нахожда между евреите ни едно племе известно и знайно. Това ест знамение, почто е приишел Месия и преста една таковая заповед. Ний, християнини, известни есми, како и не хочем да са прелестим никоги от никого, що хоче някой да разврати нас зарад Месия, каквото са случава то часто на еврейските синагоги. Почто,като са петимни и лишени от познание племена своего и не знаят да разсудят какво е то лица, затова са часто прелестяват. Това ест причина, що не держат християните тоя заповед и другии на това подобнии.

 


10 в контекста - официално

11 в контекста - уговорки

12 т. е. на еврейски, както е според ритуала

13 Битие 1:4

14 Смисълът не е ясен

15 Грешка у Софроний — Битие 1:22

16 Пс. 145:7

17 Левит 18:19 и 24

18 В книгата на пророк Варух няма такъв стих

19 `Второзаконие 24:1-2

20 Съдии 15:1-2

21 Естир 1:19-22

22 съпруга

23 Числа 36:7-8

 


напред горе назад Обратно към: [Изповедание на трите вери][Софроний Врачански][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух