напред назад Обратно към: [Изповедание на трите вери][Софроний Врачански][СЛОВОТО]Повест о ангелах и о дяволах, и о джинах, како мохамедани сказуват и веруват


Заради ангелите мохамеданите много чудесно и утешнаго смеха достойно сказува мохамеданската богословия, а право да речем, суетословие. Перво, веруват, како не има другое создание божие без плот или без тяло освен Бога. Утвердяват и веруват, како са ангелите создадени от Бога вси на образ человеческий, ала са крилати. Може да будут ся прелестили от нашите иконописци, що пишат ангелите като человеци крилати. И още сказуват, како на ангелите крилата не са от перя, но са все от безценния камение, от адаминтия и от рубина, и от сапфира, и от другии камение. Ала на долнюто небо ангелите, та са толкова големи, почто сас главите си досягат горните небеса, а сас нозете си досягат землята, и сас едното крило изток, а сас другото запад. А на горнюто небо ангелите, та са петстотин като по-големи от тоя свят.

Ангел толкова сила има, да му би било повелено от Бога, та да удари сас едното крило свое небето и сас другото крило свое землята, та би ги той час у прах и пепел учинил. Това приводят из книгата Мохамедиа, що сказува, почто някой време бил Мохамед на баталия сас някои арапи, що били тому противници, и фърлили они сас камен и ударили Мохамеда во устата, и изкоренили му един зуб. А Гавриил, като видял, како хоче да упадне Мохамедову зуб на землята, и той час са спустил от Имперейското небо много борзо, зарад да ухвати Мохамедову зуб да не падне на землята, та от скорости не видял, ами слетял върху луната, та я строшил и един по-голям дял пречупил от нея сас крилото си, затова е сега луната пятна и темна, що била отнапред и тия като солнцето равно светла, ала са тогива повредела и потемнела. (О, голяма и несмислена лъжа, как е возможно да буде това!)

И още сказуват зарад ангел смерти, що узема на человеците душите, и думат: каквото узема от муслиманите благочестивии души, тако узема и от нечестивите гяури. И да би потребовало, та би тому возможно било хиляда души на хиляди места за един час, и не токмо от тялото им да ги разлучи, но благочестивите у рай да прати, а нечестивите у мука адская или у Араф да ги хвърли.

Архангелите, що са войводи на ангелите, що пазят небесните врата, сас такива имена ги наричат: 1. Исмаил. 2. Минджаил. 3. Салдаил. 4. Салсаил. 5. Кялкяил. 6. Шемхаил. 7. Зефзаил. А над всите гравнейший войвода ест Джебраил. Ангелите на чет не има край36, ала утвердяват и веруват, како са на всякий ден раждат и созидават ся ангели новии. Нихное рождение и созидание тако бити баснословят.

 

Новии ангели

Един муслиманин, коги са смеси сас законную жену свою плотско смешение или сас удалик свой, или сас купена робиня своя или що я сам на баталия узел, или някой му я харизал, сас тия вси они, що ги рекохме, да учини он сас них плотское смешение, и после по обичаю нихное хоче да иде на баня, да умий тая нечистота своя. И колкото капли капнат тогива вода от него, от всякая капля по един ангел са ражда и производи ся равен като ония вехтите ангели, що са от божия сияния создадени, и биват и тие като них и на голямина, и на светлина равни. И после тия ангели, що са от негова нечистота радени и произведени, по Божию повелению обверзани биват на оного муслиманина да доходят след него да го вардят и да го пазят опасно до смерти его, зарад да са не примеси някак сас някоя чуждая жена да скурви и да спечели новая мресовта, що са от нея умножават дяволи.

 

Новии дяволи37

Пак на това противно: Някой муслиманини, ако са смеси сас чужда жена да учини курварство, ала най-висше сас циганка38, или да иде муж на мужа да учини содомский грях, а после по обичаю муслиманскому да иде на баня да си умий телесная мресота, колкото капли капнат от него, толико са дяволе раждат. И тогива ония дяволи проважда ги Бог да ходят след оного муслиманина на все живение неговое и да го подострят на телесния похоти и да му влагат на ум всякоги злии работи да учиня.

И още веруват, како са вехтите ангели, що са изпервен от Божия сияния создадени, мало почестнейшии и по-избраннейшии от новите ангели, и то токмо зарад едная вещ, почто они всякоги хвалят и поют, и покланят ся на Божие величество, като са и на това поставлени.

Сказуват зарад дяволите, како ги й Бог создал от геенскаго дима, зарад да изпитва сас нихната работа и сас нихное ухищрение правоверните муслимани имат ли на Бога вярност и постоянство. Ала на неверните гяури, на них дяволите не са противни, нито ги подострят на зло или на грях, почто неверните гяури они са сами себе дяволи. Затова им не требува изкушение или ухищрение от дяволите.

И още веруват, како е дявол противник Богу и ненавистний враг, ала е лесен за покаяние. И още веруват, како много дяволи учинили салават муслиманский и при ангелите причтени и приятни били, а упорливите и непокорните дяволи в свое неверство и до днес пребивают. Затова мохамеданите всякоги обичай имат сас жестока хула да са отхвърлят от них, коги хочат намаз да учинят, и всякий мохамеданин должност има на ден най-малко пят пути да рече: „Налет шайтана катарга.“39 Мият,како сас хуление дяволское хваление Божие да изполнят и изповедание вери да совершават.

Зарад новите дяволи мнят, каквото рекохме и по-напред, како са на всякий ден раждат и умножават ся от нечистота, що произходи от возбраненное смешение плотское. Затова и думат, како тоя курварский и содомский грях, коги са много повторя, он не е толкова тежок и грях, коги са много повторя, он не е толкова тежок и мерзостен на Бога зарад другое нящо, токмо зарад почто са умножават дяволи много. Ала докле й жив ония человек на свето, ония дяволе, що са произишле и родили са от неговая нечистота, другиго человека не вредят никак. А коги умре ония человек, тогива онии дяволе наченат да повредяват и другите человеци и да ги изкушават, и на грях да ги приводят.

А зарад Денница Велзевула, що го они Иблис наричат, тако и они зарад тая гордост грях му приписуват и думат, како е он Богу насреща два пути согрешил Богу; перво, като создал Бог Адама и повелял на все создание свое да са поклони Адаму, почто е человек от все создание Божие и най-почестно и преизящно, и по Божию повелению поклонили му са вси ангели и другое все создание Божие учинили послушание.40` А Ибилис рече на Бога: „Аз това не мога учини.“, и сас своята гордост похулил Божие премудростное речение, каквато Коран сказува на 27 глава41: Ибилис рече зарад себе си, како е он по-много честнейший от человека, почто е сияние огненное като нур, и по-преднейший создание да са поклони на перст.

Второе, сказуват мохамеданите, като видял себе Иблис, како е отпаднал от ангелскаго светлаго сана, тогива не токмо поискал да покаже себе равен сас Бога, но помислил да убий Адама и хочеше да изтреби все создание Божия, що е от него по-добро. И като видя, како не е возможно да убий Адама, почто го Бог создал безсмертен, а он наченал другая икономия — дано го би прелестил да го подстори да яде от райската пшеница и да потъпче Божия заповед, що му е Бог поръчал от нея да не яде. И тако умисъл свой изполнил и подсторил Адама, та ял от тая пшеница и навел смерт на Адама и на все род человеческий. И оттогива обявил себе, како е на все Божие повеление противник и супостат, и осужден бил от Бога на вечния казни. И тако сас своя гордост и сас свое прежное кичение пребивает и до днес и труди ся вся своя грешка на Бога да я возлага.

У един ден, сказуват, поишел при ангелския собор да ги изпитва и искал да привлече и них на свое намерение. И рече: „Да ви питам аз вас една дума да ми подадете ответ, ала истинно. Первое, Бог мене знай, како имам мукаетлик всякоги да изкушавам человеците и да ги прелестявам на зло. Защо мя создаде? Второе, он знай моето обичай и мое намерение, како съм склонен на зло и не хоча да буда тому послушен, ами защо ме учини таков?Третое, он знай, како не хочу да са поклоня Адаму, и защо мя создаде таков упорличав? Четвертое, аз му рекох, како не е возможно мене другиму да са поклоня освен самому тому единому, ами сас тая реч що му согреших? Пятое, он знаяше, како хочех аз да прелестя Адама. Защо ме пусти да влязох у рая? Че да не бих аз влезъл. Адам не би излязъл. Шестое, че мене беше моя вражда и душманлик токмо сас Адама. Ами като согреши Адам, защо наведе Бог смерт да обладава над вси синове неговии и мене защо попустил тако да ги изкушавам и да ги прелестявам? Седмое, простих от бога живение и подари мя. Не ли би по-добре било да би и на мене смерт навил и тогива би свето и человеците от моето изкушение свободни били би?“ И ангелите на тая хората какон ответ да му подадут недоумяваха са. Тогива Бог им вложил на ум тако да му рекут: „ти да би разумел провидение Божие, а ти би себе си покорил на Бога и не би питал таковии скритии и потаении вещи на Божията премудрост.“

 

Заради джиновете тако сказуват

Между ангелите и между дяволите сказуват, како има и другое някое духунвое создание, що са наричат джинове. И заради них сказуват, како имат и мужеский, и женский пол. И онии като человеците женят са, жени уземат и децата раждат, и умножават са на всякий ден, и царство и област имат на воздух и на землята, и имат граници разделенно держат, и всякое племя метоха на своето удержание. И между себе си вражда имат, и войски дигат и бият са, и силните покоряват немощните, кои уземат ги роби и рая ги учинват. А на време покорените укрепват са и надвият они и куртулисват ся от робство.

Ала изперво, како са начало прияли да са умножават джиновете, сказуват мохамеданите: тоя род, що са водоземнии дяволи, они са перво создадедни от дим, що е седмий ад. А после Иблис, като отступил от Бога, тогива слязъл на ада и тамо узел една джинская дъщеря за жена себе, и много деца родил от нея, и тако той многоплодний народ после изполнил и небето, и землята. И някой време пратил им Бог пак от нихния род петстотин пророци да ги учат да познаят и да са покланят Богу, а тие ги избили и Божия закон потъпкали. Токмо един от них, името му Азазил, он са обърнал къмто Бога и покаял са и сас Божие попущение на первое небо возлязъл и хиляди тамо ся покаявал, тако и на второе небо хиляда години, и на третое, и до седмое небо. Докле возлязъл, на всякое небо по хиляда години покаяние учинял и най-после сас ангелскии чинове прият бил и на первое свое достойнство поставлен бист. А еднии от них сказуват, како и Велзевул42 таковое покаяние учинил и от Бога прощение грехов своих изпросил, ала това мнение и о них не е вярно, но сумнително ест. И още сказуват, како ся някои во свое неверствие во еврейство и в християнство и до нине пребивают. От това е между них по реч произлишло и думат: „Джин башка, шейтан башка.“43

И още веруват, како нихните жени нашите момци много ги любят: тако и нихните момци нашите девойки и нашите жени безмерно любят. И що напада на някого человека навремени по общему мнение нечистий дух, а мохамеданите сказуват, како не е нечистий дух, ами джиновете любят того человека и оскорбяват го.

И още сказуват, како е Бог создал много другии девици у рай освен человеците и освен ангелите, и освен дяволите и джиновете да живеят тамо, що ги наричат мохамеданите хури кизлари, що са на самите ангели подобни и прилични и на красота, и на чистота, и приготвил ги Бог и держи ги на рай зарад муслиманите, коги идат тамо на рай, да учинят сас них плотское смешение и плотское сладострастие. За това гледай в главе „У рая“ реченная.

 


36 Тук у Кантемир смисълът е противоположен — „числото на ангелите, макар да е малко и не безкрайно...“

37 Този пасаж се предшества от пасаж, разказващ за древните, т.е. „първични дяволи“, който е поместен по-долу.

38 Уточнението за плътския грях с циганка липсва у Кантемир.

39 Ланет шайтана — проклятие на дявола

40 Коран.

41 У Кантемир — 47 глава

42 У Кантемир - Иблис

43 „Едно нещо е джинът, друго - дяволът“ (тур.)

 


напред горе назад Обратно към: [Изповедание на трите вери][Софроний Врачански][СЛОВОТО]
© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух