напред назад Обратно към: [Изповедание на трите вери][Софроний Врачански][СЛОВОТО]Повест мохамеданская о скончание мира. В последния дени що хочет бити


Сказуват мохамеданите и веруват несумнено, како тако хоче да буде, коги са сверши тоя свят и коги са разсипе, та каквото сказува у нихное писание, мало да скажем тебе, любомудрий читателю, да видиш и да разумейш коликая голямая лъжа и прелестное баснословие имат они.

На последния ден света, що ги они наричат руз магшер гюни, а по-просото го зовут кялмет гюни, сиреч последний погибелний ден — това са от нашей писание узели, каквото пише у нашей писание, како всия свят сас огън хоче да изгори. Тако сказуват и они, ала го превръщат на куриозни фабули.44 Тогива хоче, думат, да повели Бог на ангелите, що носят солнцето, да престанат да мятат сняг на него, каквото сеги мятат: и тогива вся земля за един час хоче да изгори от жара солнечнаго. От солнцето хоче да са разпали и да изгори до пупа своего. Они пупа земли сказуват, како е най-долу, на седмая земля на дъното. Ала на тая година и той ден, и той час коги хоче да буде, сказуват за това, почто токмо Бог знай. Ала показуват и утверждават някой знамение, сиреч някой беляг, преди края световний приличное и требва да буде перво то, а после края на свето.

Сказуват, почто перво, докле не возмут муслиманите Рим, що ги они зовут Кизил елма45, и да го обладават дванадесят години, края на свето не хоче да буде. Но ради любопитствия куриозних да скажем тука вам някой просвещание от нихное вехтое предание, каквото они славят и веруват тако: „Патишахумус гелир, кяфирун мемлекитини алир ве кизил елмаи абул кабз ейлер, ве еди иладак гявурин килиджи, чикмазсе герек ве он ики иладак онларун беглии едер, ве он ики илдан согра, християнин килиджи чикар, ве ол дурки гере сине тюскюре.“46 За силу лъжесказание неговое тоя мохамеданский народ толкова е склонний на басни и удобоверний на ложнии приказки, това крепко и твердо веруват: како отоманское господарство не има да отпадне токмо освен на край свето.

Второе, корановии толковники тако сказуват, почто на световния край не токмо що хоче да са поплени и да са поработи и да са уничтожи сас оружие и силою от севернаго народа, що го они наричат Бениасфер, отоманское господарство, но и другии господарства, вси онии хочут да обладаят и да попленят. Бенасфер са нарича по арабский язик някой син, що е от народа русаго и желтаго. Почто всия мохамеданская народ, и учения, ии простия, още от вехтое време утвердяват и говорят, како отоманское царство хоче да са поплени и поработи и хоче да са разсипе от русаго и желтаго народа. А някои от них соверено толкуват и утвердяват, како хоче да са поплени отоманское господарство от тоя народ, що са нарича сикалаб, сиреч от словенский росийский московский народ. От самаго Рима до Дамаска града вси муслимани хочут да будут пропъдени от тоя народ. И коги постигне християнское оружие до Дамаска града, и тогива хоче да уде края на свето. Тако сказуват.

Третое, узели от Александровая история това, ала я претворили по нихное обичай на баснотворная и люжная история и сказуват, како в някой време бил някой народ маловозрастнии человеци, що им било името аджуч-маджуч (воистину това са узели от светое пророческое писание, що сказуват пророк Иезекеил47 за някой народ що го назовават агог-магог, ала това истинное пророческое писание обърнали го они на лъжепророческое писание обърнали го они на лъжепророчество корановое по нихное нетрудное обичай).

И сказуват зарад тоя народ: человеците толкова са мали на возраст, почто един воин от них хоче да си приверзи коня от босиляковий строк и на него хоче да си повеси и одеждите, и оружието и под негова ясен хоче да легне и да спи като някой от нас сеги, коги спи под старий и густий явор. И още ноий малий народ на возраст, коги найдут някой нашей ботуш, тогива хочут да рекут между себе: що ли голямая хижа найдохме за седение.

Зарад тоя претворний народ баснословят мохамеданите, како живей зади тоя свят, що има на тоя свят от синора му надалеко другий свят, по-голям и по-широк от тоя свят. И тоя народ някое време лютая войска и баталия имали били сас великаго царя Александра и не хочели да го пустят да поиде до животная вода, и много му препона на пут учиняли. Ала цар Александро поразил ги сас оружие свое и надвил ги, и загонил ги зади някоя каф гора, и тая гора оградил цар Александро сас медная стена, и остали тамо да живеят и до днес, ала сас Божие повеление хочут да седят тамо до края света зади оная медная стена. И близо край света хочут да насилят и да нападнат на тоя свят. Ала и друга една голямая и по-добра приказка буесловят. Сказуват зарад тоя народ аджуч-маждуч, како ги й оградил тогива цар Александро сас медная стена и закличил ги, ала они всякоги са трудят непрестанно и силят са да биха разсипали и разрушили оная медная стена и да биха могли да излязат оттамо и да ги нападнат на тоя свят. Ала като не имат оружие сечива желязная да разрушат оная стена, а да направят не могат, затова на всякий вечер от перваго часа нощнаго всите наченат сас язиците свои да ближат оная стена до утренняя зара и тако докъмто близо сомнение толкова утенулват оная стена, почто остане тенка колкото луковая ципица. И они, като видят, като стена како е останала толкова тенка, и надеят са без сумнение хочут да излязат. И тогива всите викнат сас един глас рекут: „Ето сеги хочем да излезем.“ И като рекут они тако, ала Бог той час пак отневидимо направя оная стена цяла и дебела, каквото е била отнапред. И тако они по вси нощи ближат оная медная стена, ала Бог я пак обновлява. Тако си они мучат непрестанно сас суетний труд всякоги напусто. Но коги повели Бог да сверши тоя свят, тогива они карли хочут да вручат себе на волята Божия и хочут да рекут: „Ето, изволи Бог сеги да излезем“, и тако Бог да им подаде позволение да прилижат и да разсипят оная стена. И тогива хочут да потекут като силная вода и да нападнат на тоя свят по всея земля и тако хочут да поядут и да потребят вси человеци и вси животни като някоя трева. Токмо еднии муслимани хочут да останат неповредени, почто мнят, како хоче да буде Бог токмо них да опази и да ги уварди. И това хоче да буде по Божию строению, колкото да ги изпита Бог сас Антихриста и да види дали стоят твердо и крепко на муслиманская вяра. (Ето первое потребление гявуром, що не има да остане ни жив на землята.)

Заради Антихриста, четвертое, сказуват, како хоче да буде най-зол и лют он вси человеци и противен хоче да буде и на Бога, и на пророка Мохамеда, и все превратно хоче да учи и да чете Корана. Где рече „во имя Божие“, а он хоче да рече „не во имя Божие“. И где рече „Бог милосердий“, а он хоче да рече „Бог немилосердий“. И утвердяват, како хоче он перво на Дамаск да са яви, а от Дамаск на Йерусалим хоче да поиде, а от Йерусалим на Медину и на Мека да поиде сас голямая гордост и сас кичение, и сас много дяволския хитрости и сас магии и хоче да покаже чуднии и ужаснии, и хоче да проповядва и да сказува себе, како е на всия свят господ и обладател.48

И Антихрист сам хоче да буде сас едное око сляп и от Мека хоче да поиде на Исфагат град, що е бил столний и вехтий град персидсий, и на тоя град хочут да са приложат сас него седемдесят хиляди евреи (вижте, лъже пророк до скоро рече: потреби ся вся земля, и человеци и скоти, а остаха токмо муслимани, ами откудо са узеха тия евреи), и вся войска Антихристова хоче да буде от три родове: первая част от евреи, вторая част от торкмени, третая част жени хоче да има войска сто и петдесят хиляди, тако и торкмени, и другии много человеци що ходят след него глада ради, почто он хоче да им покаже градини и древа плодоносни и хоче да им рече: „Ето вам Рай — яжте и наситете ся.“ И другии страшнии чудеса хоче да покаже сас магийская хитрост, ала никоя истина не има да буде у него. И още, кои ходят след него, ще ги учи, како не има другий бог по-голям освен него. И гората, що е близо до Басра града, она хоче да са претвори в новоизпечений хляб, и напред него хочут да дойдат безчет музикии и инструменти гусли, гозби и другии сладкии гласовнии песни. Още много красноличнии момни хочут да пеят сладострастнии песни и стихи поетическии, многохитростно уредени, и кой человек чуй тия гласи, хоче да потече и да иде след него. И колико да буде воздержаний человек, нече да буде возможно да се утерпи, та да не поиде след него.

Сказуват, како вся сила и вся магия неговая хоче да буде от космите катърски, що хоче Антихрист да езди и да седи на него, и още, ония скот хоче да буде подобен на бурака Мохамедова и той бурак толкова хоче да буде голям и висок, почто под неговая сянка хоче да буде возможно да седят хиляда человеци и да са прохладат, и коги вседне он на него, да си простре ръката, хоче да постигне и самое небо.49И от ония бурак, що езди он на нео, от всеки косъм бураковий хоче да изходи музикийский инструмент, тоже согласнии и песнении гласове: чегато има он толкова безчет косми на него, тако толкова безчетни и различнии гласове хоче да произходят от неговите косми. Кои уши чуят, вси хочут да чуят ония сладостнии песнении гласове, толкова хочут да са обезумят и от ум и от разум хочут да отступят, и хочут да са фатят от неговий любов, и хочут след него да идат, и кой са поклони тому като на Бога, многое благополучие и богатство хочут да имат на тоя свят до три години, почто толкова хоче да буде неговое царство и обладание. А кои не хочут да го поверуват и музиките му не ке хочут да ги слушат, они хочут сас бумаг (памук) да затикат уши свои. Тогива ангели хочут да принесут бумаг на муслиманите и да им дадут. Почто и сеги мохамеданите обичай имат, где найдут бумаги или хартийка на улица или на другое нечистое място хвърлен, они го уземат и положают у някой място високое или у някоя домовная стена — да им буде готов за дните антихристови, че ако са случи тогива да им дадут ангелите бумат — добро, ако ли са не случи, а они хочут да возмут тие хартийки или бумагу, що го са тогива дигнали и скрили, и хочут да си затикнат ушите, и хочут да подадут от тоя бумаг помощ на единоверния братя своя, затова готвят сега бумаг50. Тогива хоче да им рече Теджал (Антихрист): „Ако хочете и ако верувате мене, аз вси отци и братя вашея да возкрешу от мертвих и живи да ги сторя.“ И това коги им рече, тогива он хоче да поиде на една широкое поле и тамо хочут да им рекут: „О, чада нашея! Пойдите след него.“ Затова нече останат поучени и неучени — вси хочут да му са поклонят.

И коги поиде на Медини град, ангелите Божии не хочат да го отпустят да влезе Тенжал внутре града. Тогива ангелите хочут да рекут на Мохамеда: „О, апостоле Божий, тоя злий и нечестивий Теджал колико дни още хоче да буде жив?“ И Мохамед хоче да им отговори: „Четиридесят дни. Ала первия ден хоче да буде равен колкото сегишная година; а втория ден колкото сегишния месец; а третия ден колкото сегишная седмица; а другите дни паки хочут да попитат Мохамеда: „Пророче Божий, ами в ония долгии дни како хочут муслиманите да учинят намаз, сиреч поклонение на Бога?“ А он им рече: „В оное време хоче улемата (книжовника) да подаде фетва, почто кой муслимании поиде след Теджала или доброволно, или сас нужда, он хоче да буде неверен отступник и от своите законници хоче да са провозвести, како е мортатин.“ В оное време говори Мохамед: „Кой муслиманин живей в Меку и в Медину, и в Йерусалим, они не има да са повредят от Теджаловая лест и коварство.“ И пак го попитаха ангелите и рекоха: „Ами кой са найде у другии градове и стране, како е возможно они да са опазят от Теджаловая прелест?“ А он отговори: „Ония в домех и во храмех своих да призивает Бога и сас непрестаттими молитви да молят Бога. Тако е возможно ним да са избавят от него.“

Коги поиде Теджал и на Вавилон града, тогива хоче да са яви святий Енох и ще укроти Теджала и хоче да му рече: „Теджале лстивий, ти си лживец.“И коги му рече това, тогива хочут да са явят двеста хиляди человеци муслимани от войската Мегдиева и голяма баталия хочут да упаднат и от двете войски по тридесят хиляди человеци. Тогива Теджал хоче повише да са разгордей. Ала после хоче да са върне да поиде на Римля и тамо хоче второе да са удари Теджал сас войската Мегдиева, и многое падение хоче да буде и от двете войски.51

Тогива всякий человек, що да похвати сос рука, все злато хоче да буде. Почто тогива хляб за ядение и вода за питие, и древа за горение не ке хоче да са найде, почто все на злато поче да са претвори. Тогива на оновое време голям глад хоче да буде и голямая сухота хоче да буде и сас таковое оскудие, и сас таковое множество злато вси муслимани. Божие хочут да приидут у последное и бедное издишание. Ала Бог пак не ке хоче да попусти вси да измрут или весма да погинат.

И коги са изполни три години Теджаловое обладание, говорят, како хоче Бог тогива да проводи някого царя на име Мегдиа. Он хоче да буде человек праведнейший и сас вяра, и сас вси добродетели украшен, макар да не е пророк, ала сас работа и сас добродетел равен сас пророците хоче да буде и много от Теджаловая войска хоче да избий, и що будут останале мохамедани, хоче да ги утверди на вяра и на закон коранов, и хоче да ги приведе в покой и в тишину. И тогива на Теджала край и скончание наскоро хоче да буде.

Сказуват, коги са изполни на Мегдиа обладанието три години, а някои думат тридесят години, тогива, сказува Мохамед, како хоче да слезе от небето Иса месих, сиреч Исус Христос52, и хочут да го видят вси муслимани, како хоче да си положи двете руце на два ангела и хоче да слезе сас божественная светлост, на всия свят хоче да са разлей и все хоче да изполни сас светлаго своего блестания и така сас голямое торжество и сас неизказанная слава хоче да са яви на свето. Перво над Дамаск хоче да са покаже и като го види войската Мегдиева, сас голямая радост хоче да са зарадва и сас голям глас хоче къмто него да викне: „Мир на тебе да будет,о, Исусе, и благословение Божие.“И тогива вси муслимани хочут да идат след него ведно и да влезнат у Дамаск града. Исус хоче да има на главу свою зелену шапку и облечен сас белии одежди, и сас наперсник, и сас сабя препоясан и хоче да держи копие в руку свою, и хоче да слезе и да стои на минарето верху великаго храма, що е у Дамаск града, що са нарича сеги Акъ минаре. 53 И хоче да викне сас голям глас и да рече: „О, люде Мохамедовии, спасение и благословение божие да буде на вас.“ И там, на Дамаск, Исус като хоче да седи, хочут да са стекут от всия свят человеците при него и да приходят да го поздравляют.

Тогива и сам Мегди хоче да прииде при Исуса да го поздрави и хочут да влязат сас Исуса у джамията на деветий час ведно Мегди и Исус сас вси другии муслиманския народ да учинят намаз, сиреч на Бога поклонение. И тогива вси хочут да излязат из Дамаск и сас все войска муслиманския хочут да поидут на Йерусалим. И тамо на Лотовите градския врата, и тамо хочут да найдат Теджала, и тамо Исус сас копие свое хоче да го прободе и душа его в ад да нисрине. И кров неговая като извор хоче да потече и хоче все море да почервени. И коги убий Исус Антихриста, тогива Теждалова хочут да ги посечат и да ги избият. Ала макар някои от них хочут да побегнут по горието и по долието да са скрият, ала ония гори и ония места сами хочут да викнат сас человеческий глас и да рекут: „Приидите, Мегдиева войска, и возмите тие злии и нечестивии Теджаловии слуги, що са у нас крият. И кога ги все избият, тогива Исус хоче да буде цар на всия свят и хоче да царува на свето четиридесят години в правду и в преподобии и но иститу хоче да суди всия свят. У неговое царство нече да има неправда, ни зулум, ни оскудност, ни нужда, ни теснота, но все радост и веселие.54

Тогива, говори Мохамед, неверните гявури, що имаха и почетаха Исуса за Господа и мняха го за патрона, Исус тогива хоче да всите да повелей да принесут салават и да покажут вяру мохамеданскую и кой са гявурин покори на вяру мохамеданскую, хоче да буде спасен, а кой са отметне от вярата мохамеданская, ония вси хочут да будут избиени от войската Мегдиева (второе, ето и другое потребление всем християнам). И като ще царува Исус Христос, тогива Мегди ще умре, и като ще умре Мегди, тогива хоче Бог да повелей на Исуса Христа да уземне сас себе си вся мохамеданская войска и да пойде на Синайския гора и тамо табор свой да постави, почто тамо хоче да са яви оное мресное сборище аджуч-мажджуч.

Той народ, коги поядут вси человеци и вси животни, що са на свето55коги погърнат и да опустошат всея земля, тогива хочут и вся сладкия води, и все моря да изпият, и вся блата и мресоти человеческии коги полижут, и тако сас голям гняв хочут да потребят свето. И толкова много хочут да изполнят вся земля и вси гори и поля, и вси древа, почто нече хоче една птица да найде негде едно празно древо да кацне и да си почине, но хочут птиците да кацват все по нихните глави, а они хочут да ги хватя и да ги ядут, и да ги затриват.

На всите муслимани сас Божие повеление хочут да поидут при Исуса Христа на Синайская гора, почто Исус сас Божие повеление тамо хоче да си постави все войска своя. Но тогива тамо хоче толкова голям глад да буде, почто едина овнешкая глава хоче да са продава за хиляда жълтици и кой повише подаде, он хоче да я уземе. Ала муслиманите токмо сас едно Божие призование хочут да будут наситени, почто Исус хоче да ги научи тако да сторят и хоче да ги утешава сас търпение д пребивают, вий народ аджуч-маджуч и докле са потребят. Ала онии беззаконнии най-после хочут да наченат да стрелят къмто небето. И като чуят, како им на Синайская гора собран народ, тамо хочут да потекут и да поидут сас голямое стремление на оная страна. И коги привтасат да нападнат тамо, тогива Исус хоче да са помоли Богу да би муслиманския народ избовлен бил от тоя злий и нечестивий народ, да би Бог изволил да учини милост сас муслиманите. И коги са помоли Исус на Бога, то тогива Бог хоче да создаде някой человеческий вид, сиреч той вид хоче да буде образ беловеческий, ала токмо месо, а не сас кости. Той человеческий образ сас едное ударение хоче да избий все мресное соборище аджуч-маджуч. И после хоче да прати бог някои птици великии, що ке да им будут шиите долги като на камили. Тие птици вси избиении мертвия трупове на аджуч-маджуч, хочут да ги грабяв и все у морето (вижте несогласие — че морето и водето все изпиха, ами кое другое море?) да ги фърлят.

Коги са проминат тии злии времена, тогива хоче да буде на свето голямая тишина и многое изобилие. Тогива вси беловеци хочут да живеят на свето мирно и неметежно като у рай и у другая световная вещ не има да са упражняват или нещо да работят, но токмо на молбах и умоление, и упоклонение хочут да пребивают.

В то время хоче да возкреси Бог асхабий гиегв, сиреч седем спящих, почто и они хочут да идат след Исуса и да ходят сас него камо он поиде. Тогива Исус хоче да са пресели на Медини града и тамо едину матрону жену арапку (о, ужаснаго речения) за жену хоче да уземе и он нея много чада хоче да роди. Ала Исус не хоче да живей вечно, но след четиридесят години сас сладкая смерт хоче да умре и при бога да поиде.

Някои от них говорят, како хоче да буде погребен близо до гроба Омерова, що е бил един от четири наследници Мохамедовии.

 


44 Тако сказуват... липсва у Кантемир

45 „Червена ябълка“ (тур.)

46 Нашият император (падишах) ще дойде, ще превземе страната на неверниците, ще завладее Червената ябълка и ще я владее. 7 години мечът на гяурите няма да се измъкне от ножницата. 12 години ще ги владеят, кладенци ще изкопаят, лозета ще насадят, градини ще съзреят,синове и дъщери ще родят. След 12 години християнският меч ще излезе и турчина обратно ще прогони. (тур.)

47 „Що сказува пророк Иезекил“ е прибавено от Софроний

48 Оттук Софроний включва пасажи от кн. 3, част 2-ра, член втори — „Пророчества о нападении Дедждиали“

49 Оттук Софроний се връща на Кантемировия текст

50 Оттук нататък текстът върви по Кантемир

51 Следва пасаж от с. 148

52 Оттук разказът за Исус Христос в неговия мохамедански вариант е предаден по 3-и член на 3-а кн. „О святии Иисуса Христа“, с.71-72

53 „Бяла кула“ (тур.)

54 От „У неговое царство...“ изразът е на Софроний

55 Оттук Софроний привежда пасажи от 4-и чл. на кн. 3 „О эеджиудж и меэджиудж“

 


напред горе назад Обратно към: [Изповедание на трите вери][Софроний Врачански][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух