напред назад Обратно към: [Изповедание на трите вери][Софроний Врачански][СЛОВОТО]Повест мохамеданская о пришествие Дабетул Арза


Той истинний вестник (Мохамед своего разумеют) откровение подаде и говори: Коги умре Христос, тогива хоче да са яви на землята някое страшилище человеческое, що му е имя Дабетул Арза. Оное страшилище хоче да буде наглед като животно сас четири нозе, ала нозете му и ушите му хочут да будут подобни на филюве нози и уши и хоче да има един рог на главу свою, като инорог, а кожата му и космите му хоче да будут пестри като на рис. А опашката му хоче да буде голяма и околчаста като на караманска овца, сиреч вси землении цветова хочут да будут видени на кожата неговая. И близо при Мека града наверх гората хоче да изникне и да излезе като губа.56 И за три дни толкова високо и голямо хоче да порасте то страшилище животное, почто сас главу свою хоче да постигне самое небо. И коги начене да са ражда и да изиде из землята, тогива землята хоче да возстяне като жена, коги ражда отроче. Оно хоче сас едину руку свою да держи жезъл Мойсеов, а сас другую руку печат Соломонов и сас той печат хоче да запечатава муслиманите под имени верних, а гявурите пози мени неверних. И хоче да говори арапским язиком. И тая реч непрестанно хоче сас голям глас да вика и да говори: „Елефтет уллагъ ала еззалимин.“ Си ест: „Ударение Божие на лютих и неправедних.“ И оттогива хоче да буде на землята безплодство на все, почто никоя жена не че може да роди чада, ала някоя жена ако са случи и да роди чадо, ало на то дете хочут да будут прилепени нозете му заедно на главата му и согбени.

 

О солнце, како от запад возходити имат, а не от восток

 

Или коги царува Исус Христо, или коги умре, таковое известие имат, како тогива у единая нощ солнцето хоче да возлезе най на превисокое небо на арш, що е там престол Божий, и да припадне на нози височайшии небо, и хоче да са поклони Богу и да му са помоли да позволи Бог и тому мало время да си почине от непрестаннаго труда и от многое хождения, и хоче да изпроси позволение три дни и три нощи да са не яви на свето, в което время тие обичай имат да учинят нощнии молитви и до зори да ги продолжават. Тогива, като хочут толкова в долгии и непрестанния молитви да пребудут и хочут да са утрудят, и не че могут вече да стоят, но хочут да излезут из домов своих да гледат на звездное хождение, и като видят како они на своих местах стоят, и ще наченат да говорят: „Колко ли мало спахме у тая нощ“, и това като рекут, и пак хочут да са обърнат на молитвах, и три дни това хочут да учинят. Тогива, що са у них мудрии, хочут да познают толкова долготу нощей и хочут да разбудят неразумните, и той час хочут да улязат у джамиите и да наченат да просят от Бога милост и милосърдие. И коги са изполнят три дни и три нощи, тогива вси человеци хочут да обърнат лицата свои на запад, исчут да видят солнцето, како ще са яви перво светание челновленое и солнцевое блистание. И като видят това, тогива хоче да обземне человеците някой страх неизказанний. И тако като хочут да са чудят и да са изумяват: ето солнцето от запад хоче да излезе на то противно, почто от запад къмто восток, ала тогива противно, почто от запад къмто от восток хоче да путшествует.

И той час и луната заедно сас солнцето хоче да излезе, ала равна хоче да буде сас солнцето и на светлост, и на сияние, почто человеците не че могат да ги разпознаят кое й от них солнце и кое й луна. Ала после по малое время луната хоче да начене да пожелтява и пак на превая светлост и образ свой да возприемне.

 


56 У Кантемир - трава

 


напред горе назад Обратно към: [Изповедание на трите вери][Софроний Врачански][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух