напред назад Обратно към: [Изповедание на трите вери][Софроний Врачански][СЛОВОТО]Повест мохамеданская о возвращение корана паки на небо, отнудо же и сниде


Напоследи книга Коран и учение корановое весма ще погине и из книжное хранилище, и из ум и памят человеческий. Почто тако хоче да са случи: у някой пяточен ден по мохамеданскому обичаю хоче да поиде мохамеданския народ у джамията на молитву. И тогива хатиб, си ест утец короновий, хоче да повели на муезинам певчиям да возлезе на минарето да пое езан. Но по Божию повелению той час Гавриил Архангел вси корани книги хоче наскоро да ги собере отсюду и да ги вознесе сос себе си на небето. А хатиб, като хоче да са труди, да возгласи и да рече: „Елгем дул Аллах“, си ест „Слава Богу“, що е первото начало на главу Корана, ала напусто труд. Почто народ, като види хатиба, како са толко забави, хочут да му рекут: „начени по-скоро, та прочети Корана, почто време за намаз приходи“, а хатиб ще отговори: „Аз начал бил сас драгое сердце, но молю ся вам, скажите ми како се поченява первая глава корановая, що е фатиге“, си ест початок. И ни един от толкова народа не има да са найде да му покаже или една реч от Корана да помни. Тогива голямое смущение и мятеж хоче да востане у народа и той час хочут да потекут миграб57, гдето е обичай да полагат Коран книга, и кога уземат Коран книга, и като я отвоят, що найдут бели хартиите. И като видят това чудо, тогива страх и грижа, и плач голям хоче да викне на Бога. А Бог хоче да му рече: „О, слово и глагол мой! Защо си учинил тако?“ Ала Коран книга ще отговори: „О, Боже и Господи мой, затова учиних тако, почто не има кой да мя прочете, И макар да има някой да мя прочете, ала не има никой да би изполнил заповеди мои. Затова аз, като изидох някоги от тебе, тако и сеги пак при тебе дойдох, у тебе да са населя и да са скрия.“

И коги буде това, погива Дабетулар Арз третия пут хоче да са яви на свето и тогива дим хоче да прииде на всия свят.

 


57 У Кантемир - олтар

 


напред горе назад Обратно към: [Изповедание на трите вери][Софроний Врачански][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух